กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009แล้ว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร?อมรับมือโรคไข?หวัดใหญ?สายพันธ์ใหม่ ชนิดเอ  H1N1โดยพัฒนาวิธีการตรวจชันสูตรและจัดตั้งระบบเฝ?าระวังโรคทั้งในส?วนกลาง และศูนย?วิทยาศาสตร?การแพทย? 14 แห?งทั่วประเทศรวมถึงรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ พร?อมปฏิบัติการในกรณีพื้นที่อยู?ห?างไกล สามารถรายงานผลการชันสูตรภายใน 24 ชั่วโมงช?วยให?แพทย?รักษาได?ถูกต?อง และสามารถควบคุมโรคได?อย?างทันท?วงทีร?วมต?อสู?และยับยั้งการแพร?ระบาด เชื้อไข?หวัดใหญ?สายพันธุ?ใหม? 2009โดยใช้หน้ากากอนามัย, ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ให้สะอาดและหากป่วย ต้องกินยาให้ครบตามแพทย์สั่ง