ภัยจากแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร

ภัยจากแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบปริมาณเมทานอลในแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร
พบว่าบางผลิตภัณฑ์ มีปริมาณเมทานอลปนเปื้อนเกินกฎหมายกำหนด
ซึ่งหากได้รับไอของเมทานอลเป็นเวลานาน จะทำให้ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ
ระบบย่อยอาหารผิดปกติ เยื่อตาขาวอักเสบ จนอาจจะตาบอดได้

ก่อนใช้แอลกอฮอล์อุ่นอาหารทุกครั้งโปรดสังเกตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก