Mr. Tawanna Young Presenter Contest 2012@ TAWANNA NIGHT BAZAAZ

เรียนเชิญร่วมงานประกวด

Mr. Tawanna Young Presenter Contest 2012@ TAWANNA NIGHT BAZAAZ

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 และ วันเสาร์ที่ 3 พฤจิกายน 2555 ณ ลานกิจกรรมโซนแฟชั่น เวลา 13.00-17.00 น.

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

-ผู้สมัครชาย ต้องมีอายุระหว่าง 16-24 ปีบริบูรณ์ โดยผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม

ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา และ เมื่อไม่สามารถมาได้ตามเวลาที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที  

-ชายสูง 170 เซนติเมตรขึ้นไป

2. การสมัครเข้าประกวด

- กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่  26 ตุลาคม  2555 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)

สมัครที่จุดรับสมัครตะวันนาไนท์บาซาร์ บางกะปิ ลานกิจกรรม ในวันที่ 12-26 ตุลาคม 2555 ระหว่างเวลา12.00-18.00 น.

หรือ ดาวน์โหลดและส่งใบสมัครได้ที่  www.tawannashoppingpark.com

ทาง E-mail: jude.event2012@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองประกวด 08-1355-8135 ในเวลา 12.00-20.00 น.

แผนกการตลาด ตะวันนา ไนท์บาซาร์ บางกะปิ  โทร.08-6321-0832 ในเวลา 10.00-18.00 น.

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

- รูปถ่ายเต็มตัวหรือครึ่งตัว ขนาด 4 x 6 (โปสการ์ด) จานวน 1 แผ่น

- สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เข้าประกวด) จำนวน 1 ฉบับ

- อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือญาติ) จำนวน 1 ฉบับ

*ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา และ เมื่อไม่สามารถมาได้ตามเวลาที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที  

4. กำหนดการประกวด และสถานที่ประกวด

-รอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ ลานกิจกรรมโซนแฟชั่น เวลา 13.00-17.00 น.

-รอบตัดสิน วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานกิจกรรมโซนแฟชั่น เวลา 13.00-17.00 น.

*โดยให้มารายงานตัวในเวลา 11.00 น.

5. การแต่งกายในการประกวด

- ผู้เข้าประกวด เตรียมชุดมาเอง (ชุดแฟชั่น, ชุดกีฬา และ ชุดยีนส์ อย่างละ 1 ชุด ทั้ง 2 วัน)

6. การตัดสิน

- ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. เกณฑ์การให้คะแนน

- รูปร่าง หน้าตา

- บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ไหวพริบ

- สัมภาษณ์ คนละ 1-2 นาที

8. รางวัลสาหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่งโดยแยกประเภทชาย/หญิง

- ชนะเลิศชาย เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล