สัมมนา "AEC ในมุมมองของนักบริหาร: โอกาส หรือ วิกฤต" 27 ต.ค.55 มธ.ท่าพระจันทร์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี วันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หัวข้อ "ทิศทางของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ซึ่งจะมีการสัมมนาเรื่อง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของนักบริหาร: โอกาส หรือ วิกฤต" โดยมีวิทยากรชื่อดังจากวงการการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมสัมมนาในครั้งนี้  ได้แก่ คุณธนิฎฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณเกตสุดา สุประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลังอาเซียน คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คุณสมยศ รุจิรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู จำกัด และดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์ ดำเนินการสัมมนาโดย อาจารย์ ดร.อริสรา กำธรเจริญ ในวันเสาร์ที่  27 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง F.407  ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์  60  ปี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำรองที่นั่งที่ คุณสุนันทา โทร. 0840727955 คุณภัททิรา โทร. 0874160102 คุณบุราณี โทร. 0851226047 และโครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2708-9 (เข้าร่วมสัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)