อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์

อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์

 

อานิสงส์แต่ละกัณฑ์

 

 

 

1. กัณฑ์ทศพร

ผู้ ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อ เจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์อีกเช่นเดียวกัน จะได้บุตรหญิงชาย เป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดีกิริยาเรียบร้อยทุกประการฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

การ ทำบุญจักให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ ความปรารถนาที่จะสำเร็จสมดังตั้งใจผู้นั้นต้องมีศีลบริบูรณ์ กล่าวคือ

๑. ต้องกระทำความดี                    

๒. ต้องรักษาความดีนั้นไว้  

๓. หมั่นเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้น

 

 

 

2. กัณฑ์หิมพานต์

ผู้ ใดบูชากัณฑ์หิมพานต์ ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการครั้น ตายแล้วได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันมโหฬารมีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์จุติจากสวรรค์ แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมายนานาประการ เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถยานพาหนะจะนับจะประมาณมิได้ประกอบด้วยสุขกายสบายใจทุกอิริยาบถฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

๑.คนดีเกิดมานำพาโลกให้ร่มเย็น 

๒. โลกต้องการผู้เสียสละมิฉะนั้นหายนะจะบังเกิด

๓. การทำดีย่อมมีอุปสรรค "มารไม่มีบารมีไม่มามารยิ่งมาบารมียิ่งแก่กล้า"

๔. จุดหมายแห่งการเสียสละอยู่ที่พระโพธิญาณมิหวั่นไหวแม้จะได้รับทุกข์

 

 

 

 

3. ทานกัณฑ์

            ผู้ ใดบูชากัณฑ์ ทานกัณฑ์จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าสี่เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมายเสวยสุขอยู่ในปราสาทสร้างด้วยแก้ว ๗ ประการ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

           ๑. ความรักของแม่ ความห่วงของเมีย

            ๒. โทษทัณฑ์ของการเป็นหม้าย คือถูกประณามหยามหมิ่นอาจถึงจบชีวิตด้วยการก่อกองไฟให้รุ่งโรจน์แล้วโดดฆ่าตัวตาย

           ๓. เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม พึงยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว

           ๔. ยามบุญมีเขาก็ยกยามตกต่ำเขาก็หยาม ชีวิตมีทั้งชื่นบานและขื่นขม

 

 

 

4. กัณฑ์วนประเวศน์

ผู้ ใดบูชากัณฑ์เทศน์วนประเวศน์จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปเป็นผู้ทรงปรีชา เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไปฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

           ๑. ยามเห็นใจ ยามจน ยามเจ็บ ยามจากเป็นยามที่ควรจะได้รับความเหลียวแล

          ๒. ผลดีของมิตรแท้ คือ ไม่ทอดทิ้งในยามเพื่อนทุกข์ ช่วยอุ้มชูยามเพื่อนอ่อนล้า ช่วยฉุดดึงยามเพื่อนตกต่ำ

           ๓. น้ำใจของคนดี หากรู้ชัดว่าปกติสุขของคนส่วนมากจะตั้งอยู่ได้ เพราะการเสียสละของตน ก็สมัครสลัดโอกาสและโชคลาภอันจะพึงได้ ด้วยความชื่นชม 

 

 

 

5. กัณฑ์ชูชก

ผู้ ใดบูชากัณฑ์ชูชกจะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติ อันงดงามกว่าชนทั้งหลายจะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้สามีภรรยาและบุตรธิดาก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย

ข้อคิดประจำกัณฑ์

         ๑. ของที่รักและหวงแหน ที่โบราณห้ามฝากผู้อื่นไว้คือ เงิน ม้า เมีย ยิ่งน้องเมียห้ามฝากเด็ดขาด อันตรายมาก

           ๒. ภรรยาที่ดีย่อมไม่ย่อหย่อนต่อหน้าที่ ข้าวดำ น้ำตัก ฟืนตอหักหา น้ำร้อน น้ำชาเตรียมไว้เสร็จ

           ๓. ของไม่คู่ควรย่อมมีปัญหา ตำราหิโตปเทศกล่าวว่า "ความรู้เป็นพิษเพราะเหตุที่ไม่ใช้ อาหารเป็นพิษเพราะเหตุไฟธาตุไม่ย่อย เมียสาวเป็นพิษเพราะผัวแก" 

 

 

 

6. กัณฑ์จุลพน

         ผู้ ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้จะบังเกิดในปรภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไปฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

         ๑. มีอำนาจหากขาดปัญญาย่อมถูกหลอกได้ง่าย

           ๒. คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด

           ๓. ไว้ใจทาง วางใจคน จะจนใจตัว

 

 

 

7. กัณฑ์มหาพน

         ผู้ ใดบูชากัณฑ์มหาพน จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลกนั้น แล้วจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก มีอุทยานและสนระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป อีกทั้งจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิจนิรันดรฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

         ๑. ฉลาดแต่ขาดเฉลียว มีปัญญาแต่ขาดสติก็เสียทีพลาดท่าได้

           ๒. สงสารฉิบหาย เชื่อง่ายเป็นทุกข์

           ๓. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ซื้อเสื่อให้ดูลาย

 

 

 

 

8. กัณฑ์กุมาร

         ผู้ ใดบูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันตผล พร้อมปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้ฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

           ๑. ความเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ ไม่ผลีผลามเข้าไปขอรอจนพระมัทรีเข้าป่าจึงเข้าเฝ้า เพื่อของสองกุมาร เป็นเหตุให้ชูชกประสบผลสำเร็จใจสิ่งที่ตนปรารถนา ดังภาษิตโบราณว่า "ช้า ๆ จะได้พร้าเล่มงาม ด่วนได้สามผลามมักพลิกแพลง" ช้าเป็นการนานเป็นคุณ ผู้รู้จักโอกาส มีมารยาท กล้าหาญ ใจเย็น เป็นสำเร็จ

           ๒. พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกัน แต่เป็นห่วงไม่เท่ากัน ห่วงหญิงมากกว่าห่วงชาย เพราะท่านเปรียบไว้ว่า "ลูกหญิงเหมือนข้าวสาร ลูกชายเหมือนข้าวเปลือก"

           ๓. สติ เตสัง นิวารณัง สติเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวงได้ ขันติ สาหสวาระณา ขันติป้องกันความหุนหันพลันแล่นได้ เป็นเหตุให้พระเวสสันดรไม่ประหารชูชกด้วยพระขรรค์ เมื่อถูกชูชกประณาม

           ๔. วิสัยหญิงนั้น แม้จะมากอยู่ด้วยเมตตากรุณา ชอบปลดเปลื้องทุกข์แก่ผู้อื่นก็จริงอยู่ แต่เว้นอย่างเดียว ที่ผู้หญิงนั้นไม่มีวันจะสละสิ่งนั้น คือ "ลูก"

 

 

 

9. กัณฑ์มัทรี

         ผู้ ใดบูชากัณฑ์มัทรี เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลายจะไปในที่แห่งใดก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญทุกหนแห่ง

 ข้อคิดประจำกัณฑ์

         ลูก คือแก้วตาดวงใจของผู้เป็นพ่อแม่ "ลูก ดีเป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่ ลูกแย่พ่อแม่ช้ำใจ" รักใครเล่าจะเท่าพ่อแม่รัก ห่วงใดเล่าจะเท่าพ่อแม่ห่วง หวงใดเล่าจะเท่าพ่อแม่หวง ให้ใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ให้ เพราะฉะนั้นพึงเป็นลูกแก้ว ลูกขวัญ ลูกกตัญญู ที่ชาวโลกชื่นชม พรหมก็สรรเสริญฯ

 

 

 

10. กัณฑ์สักกบรรพ

         ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

         การ ทำดีแม้ไม่มีคนเห็น ก็เป็นความดีอยู่วันยังค่ำ ดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์ หรือในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเอง เข้าลักษณะว่า ความ(ของ)ดีดีเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทอง ถึงไร้เจ้าของก็เหมือนตัวยัง ถึงใส่ตู้อุด ถึงขุดหลุมฝัง ก็มีวันปลั่งอะหลั่งฉั่งชู การทำความดีแม้ไม่มีคนเห็น แต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้         

 

 

 

11. กัณฑ์มหาราช

         ผู้ ใดบูชากัณฑ์มหาราชจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไป ก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติ อันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสามมีกาโมฆะเป็นต้นฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

         คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ย่อมได้รับความปกป้องคุ้มครองภัยในที่ทุกสถาน

 

 

 12. ฉกษัตริย์

         ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุก ๆ ชาติแลฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์

         ๑. พรากมีวันพบ จากมีวันเจอ จากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจจากกันยามตายได้เห็นน้ำตา

           ๒. การให้อภัยเป็นเพราะได้สำนึกเป็นเหตุให้ลบรอยร้าวฉานบันดาลสันติสุขแก่ส่วนรวม

           ๓. สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้ผิด บรรพชิตยังรู้เผลอ ความผิดพลาดเป็นเรื่องของมนุษย์ แต่การให้อภัยเป็นวิสัยของเทวดา

 

 

13. นครกัณฑ์

         ผู้ ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ธิดาสามี หรือบิดามารดาเป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธทั้งปวง จะทำการใด ๆ ก็พร้อมเพรียงกัน ยังการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ข้อคิดประจำกัณฑ์

         การทำความดี ย่อมได้รับผลดีตอบแทน การใช้ธรรมะในการปกครองย่อมทำให้เกิดความสงบร่มเย็น

 

ข้อคิดประจำชาดก

         ชาดก เรื่องนี้มีคติธรรม สั่งสอนให้คนเราเพียรประกอบคุณงามความดีโดยมิท้อถอย หากรู้จักสละทรัพย์บริจาคทานเนื่องนิจก็จะเป็นที่สรรเสริญทั่วไป คนโลภคนจิตบาปหยาบร้ายก็ต้องได้ภัยเพราะตัวเอง ดั่งชูชกนั้นเอง

 

ขอขอบคุณที่มา http://www.wattampa.com

 

ความเห็นที่ 1
ลุงป.6 ณ เอ็มไทย
..............ผมเป็นชาวพุทธแท้ๆคนหนึ่ง ... แต่ไม่เชื่อว่าทำบุญด้วยกัณฑ์เทศน์เวสสันดรชาดกกัณฑ์นั้นกัณฑ์นี้แล้วจะได้รับผลตอบแทนต่างๆตามที่ยกตัวอย่างมา แต่ผมเชื่อว่าการทำบุญ ... หรือการบริจาคก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัวลง... และเป็นการให้แก่ผู้ที่ไม่มี ... ซึ่งการบริจาคทานนี้มีทุกศาสนาเพียงแต่เรียกแตกต่างกันเท่านั้นเอง การบริจาคเป็นของดีครับ ... ยังมีเพื่อนร่วมโลกร่วมประเทศของเราอีกมากที่ยังขาดแคลนและไม่มีสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตเหมือนเรา ... การบริจาคจึงจำเป็น ถ้าท่านมีเหลือก็จงบริจาคให้แก่เพื่อนร่วมโลกเถอะครับ ... ดีแน่นอน
ความเห็นที่ 2
ชารีส
อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติอาจเป็นจริง หรือเป็นกุศโลบายให้คนจดจำเรื่องพระเวสสันดร เพราะถ้าประวัติพระเวสสันดรขาดหายไป เป็นสัญญาณว่าพุทธศาสนาจะค่อยๆหายไปตาม ในหนังสือปฐมสมโพธิมีกล่าวไว้ว่า แรกเริ่มศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะหมดไป อย่างแรกคือประวัติพระเวสสันดร จากนั้นก็เป็นข้อธรรมต่างๆ ศีลของชาวบ้านของพระเสื่อม อนาคตไม่มีคนรู้ธรรมยากๆ พระมีแค่ผ้าเหลืองเหน็บหู รู้แค่บทนะโม จากนั้นศาสนาก็หมดสิ้น เข้าสู่ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ที่อ้างอานิสงส์และคนนิยมทำตาม มาจากสาเหตุตรงนี้คือการรักษาศาสนาไว้ให้ยาวนานที่สุด
ความเห็นที่ 3
เบส เบส
นั่งฟังพระเทศน์ตอนเด็กๆ เหน็บกิน 2 ขาเลย ...ทรมาน .... เจอเทศน์ 17 กัณฑ์ คงเหน็บกินถึงคอแระครับ
ความเห็นที่ 4
ชารีส
สมัยเป็นเด็ก แม่ชอบพาไปวัด เราก็ชอบเพราะอาหารอร่อย ไม่ช่ายยยย ทำให้ตักบาตรเข้าวัดเป็นแต่เด็ก ล้างจานงานวัดแล้วมาล้างจานงานแต่ง ชอบเดินดูภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรรอบศาลา ดูไปอินไป ภาพสวยมาก เหมือนดูซี่รี่ย์เป็นตอนๆ เป็นการสอนเด็กอย่างดีด้วยภาพ จากประวัติภาพย่อๆก็มาสู่ประวัติพิสดารในหนังสือ เทศน์มหาชาติจะนิยมเทศน์ทำนองแหล่ เน้นอารมณ์คนดู ชาวบ้านเขาฟังทุกปีจนจำเรื่องได้ หลวงตาแพรเยื่อไม้วัดประยูรวงศาวาสฝั่งธน ที่เขาเอาไปทำหนังหลวงตา ล้อต๊อกเล่น ก็เก่งเรื่องเทศน์มหาชาติ ชอบอ่านหนังสือท่าน สนุกดี ได้ทั้งสาระและบันเทิง จริงๆท่านเป็นพระมีความรู้ทั้งโลกเก่าโลกใหม่ ตอนมีชีวิตไปบรรยายที่ศิริราช สถานีวิทยุประจำ แต่หนังทำออกมาเหมือนหลวงตาตลกๆ
ความเห็นที่ 5
หมูสนามเด้อ
สาวชารีสชอบกัณฑ์อะไรน๊อ...อ๋ออออ ทศกัณฑ์ นั่นเอง
ความเห็นที่ 6
ชารีส
ชอบกันและกัน เกร็ดเรื่องพระเวสสันดร เรื่องการให้ทาน เคยมีคนดังในอดีตคนหนึ่งวิจารณ์ว่า การให้ทานแบบพระเวสสันดรไม่ดี ทำให้ลูกเมียลำบาก เห็นแก่ตัว อะไรไปนู้น คนรุ่นหลังก็เลียนแบบ เอาไปล้อเล่นทำนองจะทานเมียเก่าหาเมียใหม่ คนดังคนนี้เข้าใจผิด เอาคนทั่วไปไปเทียบกับพระโพธิสัตว์ ซึ่งท่านบำเพ็ญบารมีมานานแล้ว โดยเฉพาะทศชาติ คนธรรมดาทำไม่ได้ พระเวสสันดรท่านเสียสละทุกอย่างเพื่อพระโพธิญาณ เพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้าช่วยสรรพสัตว์พ้นทุกข์ ทำการเล็กเพื่อการใหญ่ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว แต่ทำเพื่อชาวโลก ไม่ใช่ทานเพราะเบื่อหน่ายหรือไม่มีความรับผิดชอบ อีกอย่างพระนางมัทรีกับกัณหาชาลีเคยเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันมาตลอด ทั้งในชาติเป็นมนุษย์และสัตว์ เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา ร่วมสุขทุกข์มาด้วยกัน เมื่อพระนางมัทรีกับกัณหาชาลีทราบว่าพระเวสสันดรปรารถนาโพธิญาณ ก็สนับสนุนส่งเสริม
ความเห็นที่ 7
ชารีส
พระเวสสันดรไม่ได้บังคับขู่เข็ญชายาโอรสธิดา แต่อ้างเหตุผลให้ฟัง พระนางมัทรีก็ยอมไปกับพระอินทร์แปลง สุดท้ายพระอินทร์ก็คืนร่าง ถวายพระนางมัทรีกลับ การให้ทานชายาสำเร็จ ส่วนกัณหาชาลี เดินลงสระบัวหนีชูชก ไปซ่อนใต้ใบบัว ทำเป็นเดินถอยหลังให้คนเข้าใจผิดว่าไม่มีคนเดินลงสระ มีแต่คนเดินขึ้น แต่พระเวสสันดรทรงทราบ ตรัสว่า ให้เห็นแก่ความปรารถนาของพ่อ และขัตติยะมานะอย่าให้ชูชกมาดูถูกเหยียดหยามเราได้ สองกุมารก็เห็นใจและเดินขึ้นมาสระมายอมไปกับชูชกเอง ตอนจบก็แฮปปี้เอนดิ้งได้เจอกันเหมือนเดิม ฉะนั้นจะเอาชีวิตคนสามัญไปเปรียบชีวิตพระโพธิสัตว์ไม่ได้ การสั่งสมบารมีต่างกัน จุดมุ่งหมายต่างกัน ผลที่จะได้ต่างกัน ความคิดที่จะทำเพื่อคนอื่นต่างกัน ไม่มีอะไรเทียบกันได้เลย
ความเห็นที่ 8
สิงห์ยาดอง
ส่วนตัณหากับชารีส เอ้ยยยยยยยยยยย พิมพ์ผิด อู้ยยยยเพราะฤทธิ์ ยาดองแท้ๆเลย
ความเห็นที่ 9
ชารีส
ทำไมเหม็นยาดอง นังลำยองมาแถวนี้เหรอ ฟุดฟิดๆ เพราะพระเวสสันดรพระนางมัทรีกัณหาชาลีร่วมบำเพ็ญทานบารมี ทำให้ชาติต่อมา อีกสามคนได้ออกบวชตามและได้บรรลุอรหันต์ นิพพาน ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ต่างคนต่างได้ประโยชน์ ไม่มีใครบังคับใคร ต่างทำเพื่อตนเองทางอ้อมนั่นเอง ไม่นับพระสงฆ์ ชาวบ้านอีกมากมายที่ได้ประโยชน์ ทั้งบรรลุธรรมหรือไปสวรรค์ คนสามัญอย่าว่าแต่สละลูกเมียเลย แค่ทรัพย์สินชีวิตตนยังไม่กล้าให้คนอื่นเลย เงินร้อยบาททำบุญให้ทาน คิดแล้วคิดอีก ถ้าลูกเมียไม่เคยเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ได้ร่วมสุขทุกข์กันมา ไม่เคยอธิษฐานมาด้วยกัน เขาก็ไม่ยินยอม ไม่อนุโมทนาอยู่ดี การสละไม่บริสุทธิ์ ไร้ประโยชน์ นี่คือความแตกต่างระหว่างคนสามัญกับพระโพธิสัตว์