เห็นสภาวธรรมคืออะไร (พระไพศาล วิสาโล)

เห็นสภาวธรรมคืออะไร (พระไพศาล วิสาโล)

 

“เห็นสภาวธรรมคืออะไร”

ปุจฉา - เวลาไปปฏิบัติธรรมแล้วสอบอารมณ์ พระอาจารย์มักบอกว่าเป็นสภาวธรรม สภาวธรรมคืออะไรคะ

พระไพศาล วิสาโล - สภาวธรรมมีความหมายกว้าง หมายความถึง อะไรก็ตามที่เกิดกับกายและใจเรา ทั้งบวกและลบ กุศลและอกุศล เป็นสิ่งที่ต้องรู้จักกำหนดรู้ หรือเข้าใจ รวมทั้งเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ปกติในการปฏิบัติ ท่านจะแนะนำให้มองสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจ ว่าเป็นสภาวธรรม หรือธรรม (เฉย ๆ) ไม่มองว่าเป็นตัวเราของเรา เช่น เห็นความโกรธ ไม่ใช่มองว่าเราโกรธ พูดอีกอย่างหนึ่ง การมองเป็นสภาวธรรม ก็คือการเห็นความ (หรืออาการที่เป็นนามธรรม) แทนที่จะเห็นคน

ที่มาแสดงกระทู้ - เห็นสภาวธรรมคืออะไร (พระไพศาล วิสาโล) • ลานธรรมจักร

 

http://board.palungjit.org/f10/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5-516234.html

ความเห็นที่ 1
Nam_MM

:em07: สาธุค่ะ