"วันอาสาฬหบูชา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

"วันอาสาฬหบูชา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

แสงส่องใจ ที่ระลึก วันอาสาฬหบูชา
๗ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๒

“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา”

พุทโธ-พระพุทโธ

O เราท่านทุกคนต้องการมีความสุขกายสบายใจ ในแผ่นดินไทยที่ร่มเย็นเป็นสุขทุกหย่อมหญ้า จะสมปรารถนาแน่นอน ด้วยพร้อมใจกันอัญเชิญ “พระพุทโธ” หรือ “พุทโธ” ไว้ในจิตใจ “พุทโธ” หรือ “พระพุทโธ” คือ “พระพุทธเจ้า” 

การภาวนา “พุทโธ” ก็ตาม หรือ “พระพุทธโธ” ก็ตาม ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจ 

O ดังเช่นเป็นชีวิต จะเป็นการประกาศตนให้กึกก้องไป ทั่วฟ้าดิน ว่าทุกคนเป็นสาวกผู้เทิดทูนสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงความประเสริฐสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทั้งปวง จะยังความสมปรารถนาให้เกิดได้ยิ่งกว่าปาฎิหาริย์ แก่เราชาวพุทธทุกคน และแก่ประเทศชาติไทยของเรา

O การชักชวนกันให้ภาวนา “พุทโธ” หรือ “พระพุทโธ” ให้ทั่วบ้านทั่วเมือง แม้ทั่วทุกชีวิตจิตใจกึกก้องไปด้วยเสียง “พุทโธ” หรือ “พระพุทโธ” จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ประการสำคัญ ที่คนพุทธกำลังพยายามปฏิบัติกันอยู่ด้วยความรักความห่วงใยในประเทศชาติที่รักยิ่งที่กลัวกันว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายที่น่ากลัวที่สุด 

O ขอให้ความกลัวภัยร้ายที่มีเหตุผลนี้ ได้ผลักดันเราคนพุทธทั้งหลายให้มอบชีวิตจิตใจถวายไว้กับสมเด็จพระบรมศาสดา ด้วยการภาวนา “พุทโธ” ก็ได้ “พระพุทโธ” ก็ได้ ไว้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตจิตใจ กับลมหายใจเข้าออก จะเกิดบุญเกิดกุศลเกิดปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระพุทธศาสนา

O ความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขที่สุดจะเกิดแน่นอน จากเสียง “พุทโธ-พระพุทโธ” ในจิตใจที่กึกก้องอยู่ทั่วฟ้าดิน 

O ต้องการความรุ่งเรืองร่มเย็นของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จงมั่นใจในความประเสริฐสุดของ “พุทโธ-พระพุทโธ” อย่าให้คำทั้งสองนั้นจากใจ

O เมื่อใดเกิดความไม่สงบสุข เป็นทุกข์หงุดหงิดผิดปกติขึ้นในจิตใจ หรือเมื่อใดเกิดความทุกข์ยิ่งใหญ่ ให้ความเร่าร้อนรุนแรงด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รู้ว่ากำลังละลืมมหามงคล “พุทโธ” หรือ “พระพุทโธ” แน่นอน

O อัญเชิญ “พุทโธ” หรือ “พระพุทโธ” เข้าสู่จิตใจเมื่อใด เมื่อนั้นจะไกลทุกข์ไกลร้อนทั้งปวง ด้วยมีมหาสิริมหามงคลใหญ่หลวงแห่งพระพุทธบารมีในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปกปักรักษา 

O อย่าด่วนไม่เชื่อ และปฏิเสธยอดมหามงคลสูงสุดนี้ ชีวิตจะสวัสดี มีความสูงส่งสงบสุขอย่างมหัศจรรย์ 

O เชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ลองเถิด ไว้ใจในความหวังดีที่แนะนำเถิด จะพบความมหัศจรรย์ของชีวิตแน่ที่สุด.

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธรรมจักร ดอตเน็ต

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AF-553127.html