นั่งสมาธิแล้วง่วง "พระไพศาล วิสาโล"

นั่งสมาธิแล้วง่วง "พระไพศาล วิสาโล"

ธนายุทธ เชียง รักในหลวง ปุจฉา : 
กราบเรียนถามหลวงพ่อครับ ผมเป็นประเภทที่ถ้าง่วงนอนแล้วจะนั่งสมาธิไม่ได้เลย ใจจะไม่สงบ แต่ก็ไม่สามารถนั่งหลับขณะนั่งสมาธิได้ (ถ้าอยู่บ้านก็จะนอนเลย แต่ถ้าไปสถานที่ปฏิบัติธรรม ก็ต้องนั่งง่วงรำคาญใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดช่วง 2-3 ชม.) ผมควรทำอย่างไรดีครับ ?

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา : 
ก่อนนั่งสมาธิ ควรนอนหรือพักผ่อนให้พอ แต่ถ้าพักผ่อนแล้ว นั่งสมาธิยังง่วงอยู่ ก็ลองลืมตาเพียงน้อย ๆ น่าจะช่วยให้ความง่วงลดลงได้ หรือไม่ก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินสลับกับนั่ง ถ้ายังง่วงอยู่ ลองเอาน้ำลูบหน้าจะได้สดชื่นขึ้น

สัมโพธิสุขกับสัมโพธิญาณ

มาร์ค เพียถนอม ปุจฉา : 
ขอเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าสัมโพธิสุขกับสัมโพธิณาณเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ ?

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา : 
สัมโพธิสุข กับ สัมโพธิญาณ ไม่เหมือนกัน แต่เกี่ยวข้องกัน คือเมื่อเกิดญาณอันเป็นเครื่องตรัสรู้ มีปัญญาเข้าใจพระไตรลักษณ์แจ่มแจ้ง หรือเกิดสัมโพธิญาณ ก็ย่อมเกิดสัมโพธิสุข คือสุขที่เป็นอิสระจากความผันผวนปรวนแปรในชีวิต

ก่อนนอนควรสวดมนต์บทไหนดี ?

อนุพงษ์ ธงจันทร์ ปุจฉา : 
ขอเรียนถามท่านพระอาจารย์ครับ ก่อนนอนควรสวดมนต์บทไหนดีครับ ?

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา : 
ควรสวดบททำวัตรเย็น ซึ่งมีการจัดวางไว้เป็นมาตรฐานแล้ว หาอ่านได้จากหนังสือทำวัตรสวดมนต์ทั้งหลาย แต่จะสวดบทอิติปิโส หรือบทอื่น ๆ ที่เป็นพุทธวจนะ หรือคัดมาจากพระไตรปิฎกก็ได้ ขึ้นชื่อว่าพุทธวจนะแล้ว เมื่อสวดหรือระลึกนึกถึง ย่อมเป็นมงคลทั้งสิ้น

พสิษฐ์ พิทยารัตกิจ ปุจฉา : 
นมัสการพระอาจารย์ครับ กระผมใคร่ขอความกระจ่างในปัญหามีอยู่ว่า การนอนสวดมนต์เป็นบาปไหมครับ สมควรปฏิบัติหรือไม่อย่างไรครับ ? กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับ

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา : 

การสวดมนต์เป็นกุศล เช่นเดียวกับการเจริญสติหรือทำสมาธิ ดังนั้นจะทำเวลาใดในอิริยาบถใด ก็ถือว่าดีทั้งนั้น หากว่าทำด้วยใจที่สงบสำรวม มีสติอยู่กับสิ่งที่ทำ

อย่างไรก็ตามผลจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับอิริยาบถด้วย เช่น ถ้าจะทำสมาธิ ก็ควรทำในอิริยาบถนั่ง หากจะเจริญสติ อิริยาบถนั่งหรือเดิน ก็มักให้ผลดีกว่าอิริยาบถอื่น การสวดมนต์ก็เช่นกัน หากทำในอิริยาบถนั่ง จะช่วยให้สงบสำรวมได้มากกว่า แต่หากจำเป็น จะนอนสวดมนต์ก็ได้ แต่ถ้านอนสวดมนต์เพราะขี้เกียจ ย่อมไม่เหมาะและเกิดประโยชน์น้อย

"พระไพศาล วิสาโล"

www.komchadluek.net

http://board.palungjit.org/f14/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5-295770.html