สปข.6 จัดงานมอบรางวัล “มหกรรมหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้” ครั้งที่ 3 ส่งเสริมให้เยาวชนผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด "หนังสั้นอัตลักษ์ชายแดนใต้" ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวชายแดนใต้ อัตลักษณ์ตรึงใจ ถิ่นไทยงดงาม” โดยได้รับเกียรติจากนายอนุรัฐ ไทยตรง    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสั้น อัตลักษณ์ชายแดนใต้ พร้อมร่วมร่วมกิจกรรมมอบรางวัลการประกวด "หนังสั้นอัตลักษ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 3" โดยมีผู้คณะผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า การประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้” ดำเนินการภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเผยแพร่ผ่านสื่อได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา และสตูล ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นการรับรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่สาธารณชน ผ่านการนำเสนอผลงานสื่อวิดิทัศน์ในรูปแบบหนังสั้นที่สอดแทรกเนื้อหาสิ่งดีงามและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

 

สำหรับในปี 2560 นี้ ได้จัดประกวดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวชายแดนใต้ อัตลักษณ์ตรึงใจ ถิ่นไทยงดงาม” โดยมีทีมเยาวชนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนกว่า 30 ทีม โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเข้าสู่รอบผลิตผลงาน จำนวน 12 ทีม ซึ่ง 12 ทีมนี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “เทคนิคการผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์ให้มีคุณภาพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์และสื่อสารมวลชน โดยในครั้งนี้มีเงินรางวัลมอบให้เป็นทุนการศึกษารวมกว่า 240,000 บาท 

โดยผู้ชนะรางวัลการประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้” ปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง "บันทึกจากชายแดน" ทีม Green House จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง "Thesis" ทีมตะมุตะมิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง "เดินทางตามฝัน ณ ปัตตานี" ทีม OTOP จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสงขลา ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท, รางวัลชมเชย เรื่อง "อะเมซิ่งชายแดนใต้" ทีม SATU ADDI จากโรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามะห์ จ.นราธิวาส ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลผู้ชมสูงสุด เรื่อง "ควน (ร) โดน" ทีมเด็กสร้างหนัง 2" จากโรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท (พิจารณาจากจำนวนผู้กด Like กด Share และยอด View จากสื่อออนไลน์ Youtube) โดยทุกรางวัล จะได้รับเงินทุนการศึกษาพร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ

 

ด้านอาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 3” ได้วิพากษ์ผลงานที่ได้รับรางวัลพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การนำเสนอผลงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนในครั้งนี้ถือเป็นการช่วยส่งเสริมความสามารถ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสร้างสรรค์สิ่งดีงาม รวมทั้งแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนใต้ สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามให้ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเหมาะสมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในฐานะผู้จัดและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก อีกทั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในฐานะสื่อของภาครัฐยังได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย