Ep.2 เตรียมตัวก่อนสร้างบ้านกับซีคอนโฮมโดยดูต้องกำหนดงบประมาณต่างๆ

การสร้างบ้าน ต้องมีการตั้งงบประมาณไว้ในใจ และต้องแบ่งงบประมาณนั้นสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆไม่เฉพาะตัวบ้าน แต่ต้องมีงบประมาณสำหรับจัดซื้อ-ถมที่ดิน การตกแต่งภายใน การจัดสวน ทำรั้ว รวมถึงงานสาธารณูปโภคที่เราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ด้วย

 

 

1. กำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน

 

 

 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งภายใน

 

 

 

3. กำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค

 

 

 

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสวนและทำรั้ว

 

 

 

และการก่อสร้างแต่ละครั้ง ควรเลือกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้าง มีประสบการณ์ที่มากความสามารถ และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจ

 

บ้านที่ดี ก็ขึ้นอยู่การก่อสร้างที่ดี แข็งแรง ทนทาน เลือกผู้ให้บริการก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพ เลือกช่างเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์