Line กนก : เทปส่งท้ายปี 31 ธันวาคม 2560

ลายกนกเทปส่งท้ายปี เราจะมาส่งท้ายด้วยความสุข เป็นการประมวลภาพ

เหตุการณ์ที่ประทับใจจากตอนที่ผ่านมาในรอบปี จะมีทั้งสนุก ตื่นเต้น น่ากลัว

หลากหลายอารมณ์