ก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพกับสภาดิจิทัล

บทบาทของ สภาดิจิทัล ตาม ร่าง พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พบว่า สภาดิจิทัล มีการวางกลไกในการทำงานที่แตกต่างไปจากการทำงานของภาครัฐ เช่น กระทรวงดิจิทัล และ กสทช. อย่างชัดเจน


กระทรวงดิจิทัล หรือ กระทรวงดีอี มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอมาตรการทางกฎหมายและติดตามกำกับดูแลประเมินผลการทำงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ประเทศ


ส่วน กสทช. มีหน้าที่กำหนดนโยบายบทบาทในการ กำกับดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แต่ สภาดิจิทัล เป็นมิติการทำงาน ภาคเอกชน ในการร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร ช่วยส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปการรวมตัวของภาคเอกชนในต่างประเทศจะพบว่า มีการจัดตั้งองค์กรกลางลักษณะเช่นเดียวกับสภาดิจิทัล และได้รับการรับรองจากรัฐบาล ยกตัวอย่าง ประเทศอังกฤษ มีองค์กรที่เรียกว่า UK Digital Economy Council ประเทศฝรั่งเศส มีองค์กรที่เรียกว่า French Digital Council ประเทศเกาหลีใต้ มีองค์กรที่เรียกว่า Korea Association of ICT Promotion นอกจากนี้ ใน ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ เยอรมนี ก็มีองค์กรลักษณะนี้เช่นเดียวกัน และองค์กรดิจิทัลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่งผลให้ประเทศพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว


ความคืบหน้าในการจัดตั้งสภาดิจิทัล ที่มีกระทรวงดีอีเป็นเจ้าภาพในการผลักดันกฎหมาย จัดตั้งสภาดิจิทัลให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นองค์กรหลักของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ทั้งในด้านให้ความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกำกับดูแลดิจิทัลของประเทศ การสนับสนุนภาครัฐให้ใช้ดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารจัดการหน่วยราชการให้เกิดการบริการรูปแบบดิจิทัลกับประชาชนอย่างทั่วถึง สนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงาน ระดับชาติ สนับสนุนในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมและรับรองคุณวุฒิด้านดิจิทัลตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญและจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต ตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ


ปัญหาสำคัญคือการใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้องและรู้คุณค่า การพัฒนาของสังคมดิจิทัล เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่มีทั้งคุณและโทษอย่างมหาศาล เคยมีการสำรวจ เด็กไทยกับการใช้สมาร์ทโฟน จากเด็กอายุระหว่าง 6–14 ปีพบว่า เด็กไทยปัจจุบันเล่นสมาร์ทโฟน ถึงร้อยละ 96.7 ในจำนวนนี้ร้อยละ 74.8 มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเอง และมีเด็กจำนวนร้อยละ 3.3 เท่านั้นที่พ่อแม่คอยควบคุมไม่ให้เล่นสมาร์ทโฟน ถึงเวลาที่ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพเสียที


///////// 


หมัดเหล็ก ไทยรัฐ


https://www.thairath.co.th/content/1496060