ทุนซีพี ทุนพัฒนาชีวิต ปั้นผู้นำแห่งอนาคต

“คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้ความรู้ เพราะความรู้เป็นทุนที่สำคัญที่สุด ถ้าจะกระจายทุนให้ทั่วถึง การให้ความรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด” ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์


ซีพีเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา และการพัฒนาคนอย่างมาก โดยตั้งเป้าว่า ภายในปี 2563 เครือฯ จะต้องบรรลุเป้าหมายหลัก 12 ข้อให้ได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องการศึกษา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซีพีทุ่มงบประมาณในการสนับสนนุทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ โดยระหว่างปี 2558-2560 ซีพีให้ทุนการศึกษาไปราว ๆ 2,000 ล้านบาท และได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 4,664 ทุน รวมเป็นเงิน 63,128,000 บาท

 

 

ในปี 2561 ซีพีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 262 คน ทุนละ 30,000 บาท และปีเดียวกันนี้ยังได้เพิ่มทุนการศึกษาทางด้านนวัตกรรมขึ้นอีกหนึ่งโครงการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ รวม 110 ทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างทุนมนุษย์ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) 


ทุนการศึกษาเครือซีพีแตกต่างจากทุนของหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาซีพี นอกจากจะได้รับค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ขอทุนแล้ว ยังสามารถต่อทุนได้อีก หากผลการเรียนถึงเกณฑ์ และยังได้ร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ตามนโยบายการพัฒนาคนให้เป็นทั้ง “คนเก่งและคนดี” ของเครือฯ ด้วย 


นักศึกษาจะได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Leadership Institute (CPLI) ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยจะได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ


- การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ในโครงการ New Generation Leaders ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลก จากสถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์


- การวัดศักยภาพ (PsyTech) เพื่อการพัฒนาตนเอง และหลักการพัฒนาแบบ Action Learning Project นำความรู้สู่การปฏิบัติจริง


- เรียนหลักสูตรพิเศษ เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ E-Learning จากโรงเรียนสอนภาษาระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะทางด้านภาษา เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน 


- ฝึกงานกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา


- เข้ารับการปฐมนิเทศเป็นเวลา 5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน อาทิ การปรับปรุงบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นกลุ่ม และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร


- ระหว่างการฝึกงานจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานร่วมกับพี่เลี้ยงที่ฝึกงาน และกลับมารายงานผลการฝึกงาน 


- ร่วมจัดทำโครงการเพื่อชุมชนยั่งยืน เป็นการปลูกฝังความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ โดยเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ และนำไปสู่ความยั่งยืน 

ทุนการศึกษาซีพีจึงเป็นทุนที่ให้ทั้งค่าเล่าเรียนและองค์ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์มากมาย ที่ทำให้นักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติจริง โดยเป็นทุนการศึกษาของภาคเอกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดทุนหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคุณจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาตั้งแต่ปี 2522 ที่ต้องการช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แบบเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ กับองค์กร

 

 

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาซีพี หลายคนได้เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังเช่น 

ผศ.ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นหนึ่งตัวอย่างของนักเรียนทุนที่ประสบความสำเร็จ ผู้ซึ่งพลิกบทบาทจาก “ผู้รับ” ในอดีต มาเป็น “ผู้ให้” ในปัจจุบัน โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมา จัดทำอุปกรณ์ “Braille Note Taker” หรือ ชื่อภาษาไทยว่า “จดจำ” ช่วยผู้พิการทางสายตาในการสื่อสาร เพราะมีความเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่ว่า “หากเราให้ความช่วยเหลือใคร โดยเฉพาะกับคนที่ต้องการ สังคมจะช่วยเรา และสังคมไทยโดยรวมจะเข้มแข็งขึ้น”

 

 

[สำหรับอุปกรณ์ Braille Note Taker เป็นอุปกรณ์สำหรับจดบันทึกข้อมูล รวมถึงควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ สามารถส่งข้อมูลต่อให้คนปกติผ่าน E-Mail หรือ SMS ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมพิเศษในการสังเคราะห์เสียง ให้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์อ่านข้อความเป็นประโยคได้ โดยผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด 2 เวทีใหญ่ เมื่อปี 2556 คือ “True Innovation Award 2012 ประเภท IDEA SEED” และ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) สาขาโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ” จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)]  

 

“ทุนซีพีเป็นการเปิดโลกกว้างในการสร้างประสบการณ์ชีวิต ได้เจอคนเก่ง ๆ ทำให้รู้ตัวตน รู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้นำความรู้และโอกาสที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นคนเก่งและดี เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ” จุลลดา คุ้มหวานฉ่ำ นักศึกษาทุนซีพี รุ่น 41


 

“โอกาสรับทุนซีพีมีอยู่และเป็นของทุกคน อยู่ที่เราจะมองหรือหาโอกาสนั้นหรือไม่ เมื่อได้โอกาสแล้ว จงอย่าหยุดพัฒนาตนเอง และสร้างคุณค่าให้กับตนเองเสมอ ต้องฝึกฝนและยอมรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ใช้ศักยภาพของเราในการพัฒนาประเทศให้เต็มที่” กมล นัฎสถาพร นักศึกษาทุนซีพี รุ่น 35

 


******************