คนอีสานใต้แถบจังหวัดสุรินทร์ทำไมเวลาเป็นนาคจะต้องสวมใส่ชฎา? ที่นี่มีคำตอบ

..........ประเพณีการบวชของคนอีสานใต้แถบจังหวัดสุรินทร์ทำไมเวลาเป็นนาคจะต้องสวมใส่ชฎาด้วย (ชฎานะจ๊ะไม่ใช่หมวก)

..........ชฎานั้นเป็นเครื่ีองทรงของพระราชา (พระเจ้าแผ่นดิน)

แต่ที่นาคสามารถสวมใส่ชฎาได้ เป็นเพราะผู้ที่จะบวชนี้กำลังจะเข้าไปอยู่ในวงศ์ตระกูลของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานั้น พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของพระราชา เป็นเจ้าชาย เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ พระเจ้าแผ่นดินเมืองกบัลพัสดุ์

..........เมื่อพระองค์เสด็จออกผนวชจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตาม แต่ประชาชนคนชมพูทวีปก็ยังยกย่องให้เกียรติพระองค์ว่ายังดำรงอยู่ในตำแหน่งพระบรมวงศานุวงศ์อยู่เหมือนเดิม

..........ดังนั้น กุลบุตรที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับสิทธิพิเศษเหนือบุคคลธรรมดาทั่วๆ ไป สามารถใช้คำนำหน้าชื่อหลังบวชแล้วว่า "หม่อม" ซึ่งเป็นคำนำหน้าชื่อของลูกหลานของพระเจ้าแผ่นดินนั่นเอง

..........คนอีสานเวลาบวชเสร็จแล้วจึงเรียกว่า "หม่อม" เวลาคนทั่วๆ ไปเรียกก็จะไม่เรียกว่า "หลวงพี่" เหมือนภาคกลาง แต่จะเรียกว่า "พี่หม่อม" หรือ "หม่อม" แล้วตามด้วยชื่ีอ เช่น "หม่อมบิ๊ก" หรือ "หม่อมตาล" และ "หม่อมภูผา" เป็นต้น

..........การสวมใส่ชฎาเวลาจะออกบวชในขณะเป็นนาคอยู่ก็เพื่อให้รู้ว่าบัดนี้เราได้สืบเชื้อสายของศากวงศ์แล้วนะ อาการกิริยาใดๆ แบบสามัญชนคนธรรมดาๆ ที่เขาปฏิบัติกันเราจะต้องเลิกปฏิบัติ แล้วให้หันมาปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งศากยวงศ์ คือวงศ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งก็คือวงศ์ของกษัตริย์นั่นเอง

..........ด้วยเหตุนี้พระภิกษุผู้ทรงศีลเมื่อได้รับมารยาทอันดีที่พระพุทธเจ้าทรงถ่ายทอดให้ จึงเป็นผู้ที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายสมควรกราบไหว้บูชาเป็นอย่างยิ่ง เพราะกิริยามารยาทของพระภิกษุนั้นน่าเลื่อมใสศรัทธานั่นเอง


credit : Phrakhru Dhammaruji Siriyanametee