บริหารคนบริหารงานด้วยทักษะ HR ที่มีคุณภาพ


เมื่อกล่าวถึงหลักการหรือศาสตร์การบริหารคน แน่นอนว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ ต่างก็ต้องใช้ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามามีบทบาทอยู่เสมอ เพื่อจะได้จัดการคนได้อย่างมีประสทธิภาพ เรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ HR นั้นเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Human Resource หรือ Human Resource Management ซึ่งก็คืองานของฝ่ายบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเป็นการใช้กลยุทธ์วางแผนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กับทุกๆ ฝ่ายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานในธุรกิจใดๆ ก็ตาม ทั้งต่อการทำงานเป็นหมู่คณะและการทำงานคนเดียว และต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยผู้บริหารองค์กรต่างๆ นั้น จำเป็นต้องคัดเลือกและเฟ้นหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายบุคคลให้ดีพร้อม เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ในการคัดสรรบุคคลเข้ามาทำงานร่วมในองค์กร ซึ่งจะได้พนักงานที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ HR หรือฝ่ายบุคคลนี่แหละที่เป็นคนคัดกรองเบื้องต้น 


ดังนั้นแล้ว คุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น HR ที่ดีคือ ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น ต้องเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าต้อนรับผู้คนอยู่เสมอ ต้องมีความรอบรู้พอสมควร เนื่องจากต้องคอยตอบคำถามพนักงานและทุกๆ ฝ่ายในองค์กร ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ ต้องช่างสังเกต คอยติดตามข่าวสารต่างๆ ทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ตลอดจนคนในองค์กรด้วย ต้องมีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ และหน้าที่ของการทำงานในตำแหน่ง HR นั้นก็จะมีทั้ง ต้องรู้จักการกำหนดกลยุทธ์หรือหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ต้องคอยวางแผนในด้านการรับสมัครพนักงานที่ดีและมีประสิทธิภาพเข้ามาทำงานในองค์กรนั้นๆ ได้ ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ ต้องคอยประเมินผลในการปฏิบัติงานต่างๆ ของบุคคลภายในองค์กรนั้นๆ ต้องสามารถดำเนินการจัดการวางแผนในเรื่องระเบียบวินัยของการทำงานต่างๆ ได้ ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานต่างๆ ได้ ต้องคอยส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และรับผิดชอบเรื่องระบบข้อมูล การตรวจสอบ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ดี ในยุคสมัยใหม่อย่างยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการบริหารคนเป็นอย่างมาก มีระบบบริหารงานบุคคลและโปรแกรม hrเข้ามาช่วยเหลือในด้านงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเพื่อโครงสร้างการทำงานที่ดีของบริษัทต่อไป