CPF สานต่อโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” เฟสสอง

หลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีกับโครงการ ”ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน” ทางรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ กล่าวว่า


"บริษัทฯ จะเดินหน้าโครงการ”ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน” ระยะที่สอง ปี 2562-2566 โดยร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หลังผลสำเร็จของโครงการระยะที่ 1 เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น"


ในภาพอาจจะมี มหาสมุทร, ท้องฟ้า, ชายหาด, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ


“เป้าหมายของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป คือมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ปรับปรุงสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง”


ความร่วมมือในลักษณะ 3 ประสาน โดยภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในโครงการฯ ช่วยฟื้นฟูสมดุลระบบนิเวศป่าชายเลน 2,388 ไร่ อาทิ ป่าชายเลนที่ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หลังการอนุรักษ์และฟื้นฟูพบว่ามีการตกตะกอนของชั้นดินสูงขึ้น ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ผืนป่าที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ปริมาณสัตว์น้ำกลับเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เช่น ปูแสม ปูก้ามดาบ หอยแครง หอยเสียบ หอยกระปุก เป็นต้น รวมทั้งสัตว์ที่หายไปจากพื้นที่เป็นเวลาหลายปี เช่น หอยพิม ชุมชนโดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, เมฆ, ท้องฟ้า, มหาสมุทร, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และน้ำ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สะพาน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี อาหาร