คุณเป็นคนแบบไหน? บุคลิกภาพ 6 แบบ มาดูกัลลลลล~

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

         คนเรามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพด้วยน๊า

แล้วเพื่อนๆ ชาวเอ็มไทยล่า... เป็นคนแบบไหน ตรงไหมล่ะ ตรงไหมล่า ^o^

 

ฮอลแลนด์ (Holland) เขาเชื่อ ว่าความสนใจในอาชีพและความชอบในอาชีพของ บุคคล

มีส่วนสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของบุคคลนั้น บุคลิกภาพของบุคคลตามลักษณะของงาน

อาชีพนั้น อาจจำแนกได้ 6 ประเภทด้วยกัน คือ

 1. แบบที่ชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม (Realistic Type) บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ มีลักษณะ ก้าวร้าวไม่ชอบเข้าสังคม ชอบปัญหาที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม งานอาชีพที่เหมาะสมได้แก่ งานที่ใช้ลักษณะด้านเครื่องจักรกล งานที่ต้องใช้กำลังกาย

 

::-- อาชีพตัวอย่าง --::

นักชีวอนามัย : นักอาชีวบำบัด : นักกิจกรรมบำบัด : ผู้ควบคุมการผลิตไวน์ และไวน์ผลไม้

: เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน : ช่างทำเครื่องเรือนไม้, ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ : ช่างเทคนิค

 ควบคุมหุ่นยนต์ : วิศวกรอาหาร : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ : ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์ :

วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ : วิศวกรสิ่งทอ,วิศวกรอุตสาหกรรมสิ่งทอ : ช่างซ่อมเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องใช้สำนักงาน) : นักอัญมณีศาสตร์

 

 

 

 

2. แบบที่มีสติปัญญาดี (Intellectual Type) เป็นลักษณะของบุคคลที่เข้าสังคมไม่ชอบเก็บตัว ชอบ ใช้สติปัญญา งานที่เหมาะสมกับบุคคลประเภทนี้คือ การใช้ความสามารถทาง

สติปัญญามากว่าการ ใช้ฝีมือ

 

::-- อาชีพตัวอย่าง --::

จักษุแพทย์ : นักดาราศาสตร์  : จิตแพทย์ : นักนิติเวชวิทยา : ทันตแพทย์ : ครูสอนเด็ก

ออทิซติค  : ครูสอนการศึกษาพิเศษ  : นักเคมี : ผู้ชิมสุรา ไวน์ และไวน์ผลไม้ นัก

จิตวิทยา : นักอุตุนิยมวิทยา : นักชีววิทยา  : นักนิวเคลียร์เคมี  : นักเทคนิคการแพทย์ :

นักทำแผนที่ : นักฟิสิกส์  : นักเทคโนโลยีชีวภาพ : นักโลหะกรรม : นักพยาธิแพทย์ :

นักวิเคาะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์  : ครูสอน : ผู้เรียนสมาธิสั้น  : นักวิเคราะห์การ

ตลาด นักโรคพืช : นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

3. แบบที่ชอบเข้าสังคม (Social Type) เป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่ชอบการเข้า

 สังคม มีความรับผิดชอบ ชอบงานด้านอักษรศาสตร์ และมีทักษะในการใช้สัญลักษณ์

เป็นอย่างดี

 

::-- อาชีพตัวอย่าง --::

ครูอาจารย์  : ผู้ฝึกสอนกีฬา : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล : พนักงานผสมเครื่องดื่ม

บาร์เทนเดอร์หรือบาร์เทนดี้ : เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ : โหร นักโหราศาสตร์ : ช่าง

เสริมสวย : นักนันทนากร : นักจัดรายการวิทยุ  : แม่บ้านทั่วไป : นักแนะแนว : ผู้ดูแลผู้

ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก(ตามบ้าน) : นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล : พนักงานต้อนรับ :

โภชนากร

 

 

 

 

 

4. แบบที่ชอบระเบียบแบบแผน (Conventional Type) เป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่ชอบ

รูปแบบทางภาษา และกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลข ชอบการกระทำตามระเบียบแบบแผน

 

::-- อาชีพตัวอย่าง --::

ผู้นำเข้าหรือส่งออก  : ผู้ทำยางแผ่นดิบ : ผู้ทำยางเครป : พนักงานบัญชี พนักงาน

แทรฟฟิค : ผู้ประสานงานติดต่อ : ผู้ประสานกิจกรรม : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ : ผู้

ดูแลคลังสินค้า : ผู้ตรวจสอบบัญชี : ผู้ประเมินทรัพย์สิน : พนักงานพิมพ์ดีด

คอมพิวเตอร์ : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย : เลขานุการ : สมุห์บัญชี

 

 

 

 

 

5. แบบมีความทะเยอทะยาน (Enterprising Type) บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้มีความ

สามารถ เพื่อการโฆษณา ชอบงานที่แสดงออก เป็นคนเด่นและผู้นำ

 

::-- อาชีพตัวอย่าง --::

ทนายความ : นักวางแผนงานการประชุม : ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ผู้จัดการแผนก

ส่วนหน้า : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล : พนักงานอัยการ : ผู้พิพากษา หัวหน้าพ่อครัว :

หัวหน้าผู้ปรุงอาหาร : หัวหน้าแผนกครัว : พนักงานขาย เจ้าหน้าที่การตลาด : เจ้า

หน้าที่ปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ : พิธีกร พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 

 

 

 

 

6. แบบที่ชอบศิลปะ (Artistic Type) เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพไม่ชอบเข้าสังคมมีความต้อง

การที่จะแสดง ออกตามแบบเฉพาะของตน ชอบงานที่ต้องการแปลความหมาย หรือการ

สร้างสรรค์รูปแบบด้านศิลปะ

 

::-- อาชีพตัวอย่าง --::

นักเขียนการ์ตูน  : ช่างเครื่องปันดินเผา  : นักเขียนประกาศโฆษณา  : จิตรกร : ศิลปิน

ภาพวาด  : นักประชาสัมพันธ์  : นักเอกสารสารสนเทศ  : นักสารสนเทศ : นัก

วิเคราะห์เอกสารหรือนักจดหมายเหตุ  : นักหนังสือพิมพ์ : เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์งาน

ประชาสัมพันธ์  : นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ : ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ : นักออกแบบ

ฉากละคร : นักออกแบบท่าแสดง ท่าเต้น : นักออกแบบฉากละคร : สถาปนิก

 

 

 

 

          ลักษณะบุคลิกภาพทางอาชีพทั้ง 6 ประการข้างต้นจะปรากฏให้เห็นในพฤติกรรมการเรียนของเด็ก เช่นเด็กบางคนมีความสามารถและถนัดในวิชาประเภทคิดวิเคราะห์ เช่น

กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บางคนอาจมีความถนัดและสนใจในกลุ่มวิชาที่สัมพันธ์กับคนอื่น ๆ

เช่น วิชาทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นต้น มีการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการ

เรียนเหล่านี้เกิดขึ้นจาก ความแตกต่างด้านแบบการคิด (Cognitive Style) ของเด็ก

 

 

 

 

ที่มา

http://library.uru.ac.th/dbresearch/images/b13.htm

http://mail.chiangmai.ac.th/~cnxcmces/CIC/10002.htm