คนทะเลาะกัน คือ คนโง่เขลาเบาปัญญา?

คนโง่เขลาเบาปัญญา

สังคมไทยแต่โบราณ เป็นสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีปัญหาความทุกข์เดือดร้อนก็ดูแลช่วยเหลือกัน

มีกิจการใหญ่หรือพิธีใหญ่ก็สามัคคีพร้อมเพรียงกันช่วยกันทำ

 

มี ปัญหาก็ร่วมปรึกษาหารือตกลงกัน ด้วยความประนีประนอม ปรองดอง สมานฉันท์ ไม่ตั้งหน้าแต่จะเอาชนะคะคานกัน

ด้วยทิฐิมานะและ/หรือด้วยความเห็นแก่ตัวจัด หรือด้วยความเคียดแค้น ริษยาพยาบาท ให้เกิดความแตกร้าวรุนแรงในสังคมหมู่คณะ

ประชาชนจึงอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข

 

อีกประการหนึ่ง ในสมัยก่อนประชาชนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ผู้มีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัย ต่างเข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเสมอ

ประชาชนมีศีลมีธรรมประจำใจกันมาก จึงปฏิบัติต่อกันด้วยดี แม้จะมีชนต่างชาติต่างศาสนามาอยู่ใกล้กันหรืออยู่ร่วมกัน ก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ด้วยเมตตากรุณาธรรมต่อกัน ไม่มุ่งร้ายกัน

 

สังคมไทยแต่โบราณจึงเป็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุข เพราะปฏิบัติต่อกันด้วยพรหมวิหารธรรม

ถึงจะมีปัญหาข้อขัดแย้งกันบ้าง ก็เพียงส่วนน้อย ผู้ใหญ่หรือผู้นำชุมชนในท้องถิ่นก็พอจัดการประนีประนอมให้ระงับได้

ไม่ถึงกับขยายวงเขตรุนแรงใหญ่โตจนเกินเหตุ

 

ส่วนสังคมในยุคปัจจุบันนี้ เป็นสังคมที่การประกอบกิจการงานอาชีพเต็มไปด้วยการแข่งขันกันสูง

ประชาชนส่วนมากสาละวนอยู่กับการงานในอาชีพ จึงห่างวัดห่างวา และไม่สนใจเข้าศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรม

ให้ซาบซึ้งในพระคุณของพระรัตนตรัยดีพอ จึงกลายเป็นผู้ขาดศีลขาดธรรม ไร้คุณธรรมประจำใจไปโดยปริยาย

เป็นเหตุให้กิเลส ตัณหา อุปาทานเข้าครอบงำจิตใจได้ง่าย และไร้จิตสำนึกในบาป-บุญ คุณ-โทษ กันมากขึ้น

 

เมื่อมีการขัดแย้งกันแม้ในครอบครัว ในวงงาน และในวงสังคม

ก็จะแสดงกิริยา วาจา โต้เถียง วิพากษ์วิจารณ์ ทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง ดังตัวอย่างที่เห็นเป็นข่าวการประท้วงที่รุนแรง

เพราะความขัดแย้งกันในต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่การใช้วิธีการปลุกระดมมวลชน สร้างกระแสมวลชนให้คล้อยตามเป็นแนวร่วมมาปะทะกัน

ด้วยกิริยาวาจาที่ก้าวร้าว หยาบคายต่อกัน หนักๆ เข้าก็บานปลายกลายเป็นการปะทะกันด้วยกำลังอย่างบ้าคลั่ง และไร้ศีลธรรม

และนำไปสู่การเกิดการจลาจลระหว่างคนในชาติกันเอง ให้ชาวต่างชาติคู่แข่งเขาฉกฉวยโอกาสทองตักตวงผลประโยชน์ล่วงหน้าไป

เพราะมัวแต่ทะเลาะวิวาทกันเอง ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาแท้ๆ

 

ที่มา http://board.palungjit.com/f14/คนโง่เขลาเบาปัญญา-145317.html