Line กนก : วังวรดิศ

Line กนกอาทิตย์นี้จะพามารู้จักวังที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมืองล้อมไปด้วยตึก อาคาร โรงแรม และยังคงมีความสมบูรณ์โดดเด่นด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย” ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการประกาศยกย่อง


จาก พ.ศ. ๒๔๕๔ จนถึงวันนี้ ๑๐๖ ปี วังแห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ดูแลอย่างดี ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น และได้รับการเสนอจากองค์การยูเนสโก ร่วมอนุรักษ์เป็น “ อาคารประวัติศาสตร์โลก "พร้อมพบเรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งสยาม ผ่านชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ "วังวรดิศ"


***ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม แฟนเพจรายการ Line กนก*** ติดตามเราเข้าวัง มาดูพร้อมๆกันว่า ทำไมวังนี้จึงรอดการเปลี่ยนแปลงแห่งกาลเวลากลายเป็นวังที่เปี่ยมมนต์ขลังงดงามที่สุด ภายในนั้นมีอะไรบ้าง ??? พร้อมฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งสยาม ผ่านชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ " วังวรดิศ "