เมื่อคืนดีกันให้เอาของมีค่าใส่ในปาก?

ชนผิวดำในแอฟริกาส่วนใหญ่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น อย่างเช่น กรณีที่พวกเขาทะเลาะกัน หลังจากนั้นพวกเขาจะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ลานหน้าบ้าน นั่งสบตากันเพื่อทบทวนการกระทำต่างๆที่ผ่านมา หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะนำของมีค่าใส่ปากเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของการประนีประนอม และแสดงให้เห็นว่าคำพูดที่ทำร้ายกันได้มอดดับไปแล้ว


Most of Africans people still retain their old traditions. For example, when they have a fight between each other, they will meet again at the yard after. They have to sit and look at each other eyes to review the past actions. Then, both of them will bring valuable things to the mouth for representing the symbol of reconciliation and show that all words that hurt each other is disappeared.


ขอบคุณข้อมูลจาก yyoo.me, th.yyoo.me