สมเด็จพระจักรพรรดิจีน (ทรงเป็นอมตะ)

สมเด็จพระจักรพรรดิจีน (ทรงเป็นอมตะ)

中國皇帝 中國故宮的龍王座 他是不朽的。 建立了19-20世紀的統治 秘密地,沒人會認出 在安理會中,是中國王朝的唯一皇帝。