คุณคิดอย่างไรกับการขึ้นป้ายโหวตโนของพันธมิตร

หลังจากมีการขึ้นป้ายโหวตโนของพันธมิตรคุณคิดว่าสมควรหรอไม่เพราะเหตุใด