คุณว่าคุณพิศาลผู้ประกาศข่าวช่อง3เป็นกลางป่ะ

คุณว่าคุณพิศาลข่าวช่อง3เป็นกลางหรอไม่...เพราะเหตุใด