(((ไพร่อุปทาน))) : มายาคติการเมืองไทย ว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้ออ้างเรื่อง "การศึกษากับประชาธิปไตย"


((( มายาคติการเมืองไทย ว่าด้วยการเลือกตั้ง ))) : งานวิจัยชี้ชัดว่าประชาชน 89% ไม่ได้เลือกคนที่ให้เงิน ตัวแปรต่างๆ ชี้ว่าประชาชนเลือกพรรคการเมืองตามนโยบายที่ตนเองได้ประโยชน์
 
----------- • 
-----------


 ♣ ระดับการศึกษา : สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป เลือก พท. 50.3% - เลือก ปชป. 32.3%
สรุป : คนทุกระดับการศึกษาของประชาชน ส่วนใหญ่เลือก พท. 
 
 ♣ เพศ : ผู้ชายเลือก พท. 51.1% - เลือก ปชป. 32.8% | ผู้หญิงเลือก พท. 61.9% - เลือก ปชป. 42.6%
สรุป : ผู้ชายและผู้หญิงส่วนใหญ่เลือก พท. ส่วนน้อยเลือก ปชป.

 ♣ อายุ : <31ปี เลือก พท. 47.4% - เลือก ปชป. 39.7% | <40ปี เลือก พท. 50.0% - เลือก ปชป. 37.6% | <60ปี เลือก พท. 51.2% - เลือก ปชป. 37.5% | >60ปี เลือก พท. 55.7% - เลือก ปชป. 37.7% สรุป : ทุกเพศ-ทุกวัย ส่วนใหญ่เลือก พท. ส่วนน้อยเลือก ปชป.
 
 ♣ การรับเงินแล้วเลือกผู้สมัคร (ภูมิภาค) : ภาคใต้ 19.3% | ภาคกลาง 12.2% | ภาคอีสาน 7.6% | ภาคเหนือ 7.0%
สรุป : ภาคใต้และภาคกลางเลือกผู้สมัครเพราะรับเงิน มากกว่าภาคเหนือและอีสาน!
 
------------ : ------------ 
 
:: อ้างอิง ::
 ☻ ผลวิจัยมายาคติการเมืองไทย อ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี : http://news.voicetv.co.th/thailand/33643.html

 ☻ อธิการฯนิด้าชี้การซื้อสิทธิ์-ขายเสียง เป็นเนื้อร้ายการเลือกตั้งไทย : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20120928/471925/สมบัติชี้การซื้อสิทธิ์-ขายเสียงเนื้อร้ายการเลือกตั้ง.html

 ☻ (Kasian Tejapira) - ใครว่าฝรั่งต้นแบบประชาธิปไตยตะวันตกที่พัฒนาแล้วไม่คอร์รัปชั่นแบบพี่ไทยเรา, NO WAY, JOSE! : https://www.facebook.com/kasian.tejapira/posts/10201230286582120

 ☻ เวทีเสวนาเรื่อง "พลวัตองค์ความรู้และมายาคติว่าด้วยการเลื­อกตั้งและชนบทไทย" : http://www.youtube.com/watch?v=W6RSB3mckEM

 ☻ เลือกตั้งทำให้คนฉลาดขึ้น ? : http://shows.voicetv.co.th/intelligence/38719.html 

------------ : ------------ 
 
 (_ _"!)