มหากษัตริย์แห่งชาติไทย

ภาพที่คุ้นตา
ภาพที่คุ้นเคย
ภาพที่อบอุ่น
ภาพที่คนไทยทั้งประเทศ

จะน้อมรำลึกถึงพระองค์
มหากษัตริย์แห่งชาติไทย

 one or more people and text