ก.พลังงาน นำสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5

ก.พลังงาน นำทัพสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค 100 คน  เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5  ชี้เป็นอาคารที่นำแนวคิดธรรมชาติ มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานที่สำคัญสุดของไทย ช่วยสร้างนักจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม มาแล้วกว่า 174,400 คน   
วันนี้ (4 ส.ค.60) นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)  กระทรวงพลังงาน กล่าวในกิจกรรม  สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม และร่วมสัมมนา การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ว่า  การนำสื่อมวลชนเข้าร่วมเยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทราบถึงนโยบายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร จากกระทรวงพลังงาน และนำข้อมูลความรู้ การบริการต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯไปสื่อสารขยายผลประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และยังเป็นอาคารที่สาธิตเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัย นอกจากจะมีความน่าสนใจในสถาปัตยกรรมภายนอกแล้ว ภายในอาคาร ฯ ยังเป็นที่สถานที่ฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และนำองค์ความรู้จากอาคาร ฯ แห่งนี้ไปประยุกต์ปรับใช้กับการออกแบบก่อสร้างอาคารอื่นๆ ให้เกิดผลสำเร็จ ถือเป็นการสร้างองค์ความรู้ต่อยอดขยายผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป ตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงพลังงาน 
โดยการเยี่ยมชมในวันนี้ มีสื่อมวลชนจากส่วนภูมิภาค จากจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม อยุธยาและสระบุรี  จำนวนประมาณ 100 คน เข้าร่วม เยี่ยมชมในพื้นที่สำคัญ ๆ ภายในอาคาร ได้แก่ ส่วนแสดงเทคโนโลยีบ้านที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเทคโนโลยีทั้งด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในบ้าน และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือโซลาร์รูฟท็อป  ระบบปรับอากาศและ Ice storage  หรือระบบคลังน้ำแข็ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจัดเก็บความเย็นในช่วงที่อาคารใช้ความเย็นน้อยหรือในช่วงค่ำ และนำกลับมาใช้ในเวลากลางวัน ส่วนแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม การเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอาคาร ฯ คลอง 5 แห่งนี้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้สูงสุด 90 กิโลวัตต์ เป็นต้น
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน พพ. กล่าวต่อว่า อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) เป็นหน่วยงานสำคัญหนึ่งของ พพ.  โดยปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีว่า อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ได้ผ่านมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงงานและอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน และนับเป็นอาคารภาครัฐแห่งที่ 3 ได้รับรองมาตรฐานนี้ 
ทั้งนี้ ในส่วนของ สพบ. ได้จัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรของโรงงานและอาคารควบคุม และนอกข่ายควบคุม หรือ SME ด้วย โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การฝึกอบรมภาคบังคับตาม พ.ร.บ. กำหนด  2) การฝึกอบรมสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. และ 3) การพัฒนาหลักสูตรให้มีตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปรวมทั้งหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านหลักสูตรต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของ สพบ.ไปประมาณ 11,950 คน และรวมทั้งสิ้น 174,400 คน  
ทั้งนี้ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ    ยังเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ในปฏิทินการฝึกอบรมฯ ประจำปีของทางสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    http://www2.dede.go.th/bhrd/old/ECB.htm