ทอท.เปิดแนวทางสัมปทานดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ ยึดใช้รูปแบบปฏิบัติสากลของทั้งยุโรป-เอเชีย


ทอท.เปิดแผนความคืบหน้าโครงการเปิดประมูลสัมปทาน “ร้านค้าปลอดอากรสุวรรณภูมิ” เร่งสรุปผลการศึกษา ย้ำตั้งมั่นบนประโยชน์สูงสุดของชาติ อิงแนวทางสากลของประเทศผู้นำทั้งในยุโรปและเอเชีย ส่วนสัญญาปัจจุบันตรวจสอบได้ อันเป็นผลมาจากนโยบายเยียวยาภายหลังเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศเมื่อ 10 ปีก่อน


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ตามที่มีนักวิชาการได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการให้สัมปทานร้านค้าปลอดอากร และการให้สัมปทานจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Pick up Counter) ภายในท่าอากาศยานของ ทอท. โดยได้ให้ข้อมูลว่าในท่าอากาศยานทั่วโลกมีรูปแบบการให้สัมปทานร้านค้าปลอดอากร 4 รูปแบบ ได้แก่


สัมปทานรายใหญ่รายเดียว (Master Concessions) สัมปทานตามที่ตั้ง (Multiple concessions by location) สัมปทานตามกลุ่มสินค้า (Multiple concessions by category) และสัมปทานตามกลุ่มสินค้าและตามที่ตั้ง (Multiple concessions by category and by location) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความสอดคล้องและเหมาะสมในด้านต่างๆ แตกต่างกันออกไป


ส่วน ทอท.ปัจจุบันใช้รูปแบบการให้สัมปทานรายเดียวเช่นเดียวกับท่าอากาศยาน Heathrow สหราชอาณาจักร ท่าอากาศยาน Shanghai Pudong International Airport สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสัญญาร้านค้าปลอดอากรกับผู้ประกอบการปัจจุบัน ณ ทสภ.จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2563 และเป็นช่วงที่จะมีการเปิดอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะ 2 ซึ่งจะต้องมีการเปิดประมูลได้ผู้ประกอบการล่วงหน้า 2 ปี เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการสามารถเตรียมการในการจัดหาสินค้า การอบรมบุคลากร ตลอดจนการติดต่อกับร้านค้าชั้นนำต่างๆ นั้น


ขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์โครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. และข้อดีข้อเสียในการให้สัมปทานแต่ละรูปแบบ โดย ทอท.ได้ให้ที่ปรึกษาดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ) โดย ทอท.ได้กำชับให้ที่ปรึกษานำข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายมาพิจารณา

ประกอบการศึกษาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด โดยการคัดเลือกผู้ประกอบการจะเน้นความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั้งรูปแบบการให้สัมปทานต้องเป็นรูปแบบที่มีการใช้ในท่าอากาศยานทั่วโลก อีกทั้งจะต้องเหมาะสมกับกายภาพของอาคารผู้โดยสารของ ทอท. การบริหารจัดการในเขตการบินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินของผู้โดยสาร (Passenger Flow) เนื่องจาก ทอท.ยังมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และประตูเทียบอาคารผู้โดยสารที่อาจกระทบต่อการจัดสรรพื้นที่ในการวางที่ตั้งร้านค้า และสอดคล้องกับมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยด้วย

นายนิตินัย กล่าวว่า ทอท.มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้ได้สูงสุด และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตลอดมา เพื่อให้ ทอท.สามารถดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้กรณีที่มีความเคลื่อนไหวในการร้องเรียนของกลุ่มภาคเอกชนบางกลุ่มกับตัวแทนรัฐบาลถึงรูปแบบการให้สัมปทานพื้นที่ปลอดอากรในสนามบินสุวรรณภูมิอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น

 

มีรายงานว่าสัญญาสัมปทานที่ ทอท.ดำเนินการให้แก่ผู้ชนะการประมูลอย่างโปร่งใส โดยผ่านกระบวนการถูกต้องตามขั้นตอนจากกรรมการพิจารณาที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องตามระเบียบของ ทอท.ประกอบกับในช่วงระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศระหว่างการต่อสู้กันทางความคิดทางการเมืองระหว่างของแต่ละสี จนเป็นเหตุให้มีกรณีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ต่อมารัฐบาลขณะนั้นได้มีนโยบายให้ ทอท.เยียวยาผู้ประกอบการในสนามบินทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นที่มาของการอนุญาตให้เอกชนดำเนินธุรกิจดิวตี้ฟรีอยู่ในสุวรรณภูมิตามเงื่อนไขของรัฐบาลดังกล่าวไปจนกว่าจะหมดสัญญาในปี 2563 และ/หรือไม่ได้มีความเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์จากสาเหตุอื่น ๆ แต่อย่างใด รวมถึง ทอท.ยืนยันมาตลอดว่าในฐานะเจ้าของพื้นที่และผู้ให้สัมปทาน พร้อมจะยึดหลักปฏิบัติโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดมาตลอดทั้งของประเทศ ประชาชน และผู้ถือหุ้น ทอท.ซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่รวมอยู่ด้วย ซึ่งทุกฝ่ายต่างระมัดระวังเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่


จาก https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_897339