ขอวันนึงครับ...วันอาสาฬหบูชา...งดด่ากันนะครับ

วันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาจถือว่าสำคัญที่สุดก็ได้ เพราะเป็นวัน อาสาฬหบูชา ซึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของชาวพุทธทั่วโลก ได้แสดง พระปฐม เทศนา หรือแสดงธรรมเป็นครั้งแรก
   
หลังจากที่ทรงตรัสรู้ได้ 2 เดือน
   
อันถือได้ว่าเป็นการลงหลักปักฐานพระพุทธศาสนา ให้จำหลักมั่นคงสืบไปจนบัดนี้ การแสดงพระปฐมเทศนาครั้งแรกเมื่อครั้งพุทธกาลนั้น พระองค์ได้แสดงแก่ ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบันคือเมืองสารนาถ
   
พระธรรมที่ทรงแสดงคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เมื่อแสดงจบแล้ว อัญญาโกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เกิดดวงตาเห็นธรรม และตรัสรู้เป็นพระอรหันต์
   
โดยเปล่งวาจาว่า “เรารู้แล้ว เรารู้ แล้ว สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้น สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไป...เป็นธรรมดา” เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรม จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าอุปสมบทด้วยวิธีที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลก
   
บัดนี้ วงล้อแห่งธรรมจักรหมุนไป เพื่อดับทุกข์ของสรรพสัตว์ในโลกนี้
   
วันอาสาฬหบูชา จึงเป็นวันสำคัญที่มี 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน
   
1.เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยแสดงพระปฐมเทศนา ที่เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจธรรม   ที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วให้เป็นที่ประจักษ์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย
   
2.เป็นวันแรกที่มีพระอริยสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ นั่นเอง
   
3.เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย ครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ 
   
ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ และเผยแพร่แก่ชาวโลกนั้น นับเป็นมรดกที่ทรงทิ้งไว้ เพื่อการดับทุกข์โดยแท้ แม้ผ่านมากว่า 2,500 ปี ธรรมที่ทรงแสดงไว้ ก็ยังทันสมัยล้ำยุค เป็น “อกาลิโก” อยู่เหนือกาลเวลาตลอดไป
   
ผู้ใดนำไปปฏิบัติ ผู้นั้นก็จะเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตเอง
   
ทุกข์มาก ก็จะกลายเป็นทุกข์น้อย ทุกข์น้อย ก็จะกลายเป็น พออยู่ได้ นั่นเพราะรู้ว่า ทุกสิ่งนั้นล้วนเป็นอนิจจัง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นของธรรมดา จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่า ตัวกู ของกู ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างต้องเข้าใจว่า ทุกอย่างนั้น ล้วนเกิดแต่เหตุ เมื่อเหตุดับสิ่งนั้นก็พลอยดับไปด้วย
   
นี่คือ กฎแห่งความจริง 
   
อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้น เหมือนใบไม้ในป่าทั้งป่า อาจไม่จำเป็นต้องรู้หมด ขอเพียงนำสิ่งที่รู้แจ้งนั้น ไปปฏิบัติให้เกิดผลเท่านั้น ก็จะพบหนทางแห่งความสงบ ไม่มากก็น้อย
   
ในวัน “อาสาฬหบูชา” วันนี้ จึงใคร่เรียนเชิญท่านผู้อ่านได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าอันยิ่งใหญ่ของเรา  และขอให้ช่วยกันแผ่เมตตาให้แก่กันและกันมาก ๆ
   
เผื่อว่าพระธรรมที่พวกเราช่วยกันปฏิบัติแล้วนี้ จะดลบันดาลให้ความรู้สึกที่เกลียดชัง เลือกข้าง แบ่งฝ่าย จนแทบจะฆ่ากันได้ แม้ไม่รู้จักกัน แค่สวมเสื้อสีต่างกัน นั้น จะได้บรรเทาเบาบางลงไปบ้าง.

ดาวประกายพรึก
วันอาสาฬหบูชา