บรรยาย ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรยาย ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รศ.ธง ทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยถึง การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคนไทยที่สมบูรณ์แบบ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีที่ 60แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่การศึกษาไทยในช่วงหกทศวรรษที่ ผ่านมา สกศ.จึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษเรื่อง"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคนไทยที่ สมบูรณ์แบบ" โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายเรื่อง "ความเป็นครูในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ บรรยายเรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาปัญญา" และศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม บรรยายเรื่อง"บัณฑิตไทยในพระราชดำริ" ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่เคยรับพระราชทานแนวพระราชดำริหรือมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนามนุษย์ด้านการศึกษามาถ่ายทอดและวิเคราะห์ เพื่อประมวลภาพคนไทยกับการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบในรัชสมัยนี้ พร้อมทั้งจะจัดพิมพ์เป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้าน การศึกษา ต่อไป โดยการจัดบรรยายพิเศษนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4มิถุนายน 2553ตั้งแต่เวลา 9.00-14.30น. ณ ห้อง 105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางวิทยุศึกษา FM 92.0 Mhz. และAM 1161 kHz. หรือทางเว็บไซต์ www.moeradiothai.net และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (true visions 8) ในวันอาทิตย์ที่ 13มิถุนายน เวลา 23.00น. และในวันพฤหัสบดีที่ 17, 24มิถุนายน และ 1กรกฎาคม 2553เวลา 14.00น. และ22.00น."