โครงการประกวด ?ของเล่นสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย?

โครงการประกวด ของเล่นสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประเภทของเล่นที่จัดประกวด ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่1.      ของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประเภท จาก 3 ประเภท ดังนี้ 1.1  ความคิดละเอียดลออ 1.2  ความคิดยืดหยุ่น 1.3  ความคิดหลากหลาย2.      ส่งเสริมพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน จาก 4 ด้าน ดังนี้ 2.1  ด้านร่างกาย 2.2  ด้านสติปัญญา 2.3  ด้านอารมณ์ 2.4  ด้านสังคมรางวัล ผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมของเล่น จะได้รับรางวัลดังนี้1) ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ - รางวัลชนะเลิศ                             เงินรางวัล   50,000 บาท  พร้อมโล่ห์เกียรติยศ- รางวัลรองชนะเลิศ                        เงินรางวัล   20,000 บาท  พร้อมโล่ห์เกียรติยศ- รางวัลชมเชย  2 รางวัลๆ ละ          เงินรางวัล     5,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร2) ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์- รางวัลชนะเลิศ                             เงินรางวัล   50,000 บาท  พร้อมโล่ห์เกียรติยศ- รางวัลรองชนะเลิศ                        เงินรางวัล   20,000 บาท  พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

- รางวัลชมเชย  2 รางวัลๆ ละ          เงินรางวัล     5,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

เป็นผู้ที่มีความสนใจได้แก่ บุคคลทั่วไป ตัวแทนจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ นักศึกษาทั่วประเทศ ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล

รายละเอียดการสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

1.  การสมัคร ผู้มีสิทธิเข้าประกวดสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.dusit.ac.th เข้าไปที่เมนู ศูนย์การศึกษา และ ระนอง 2 หรือขอใบสมัครเข้าร่วมประกวดด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ระนอง 2 เลขที่ 87 ซอยระนอง 2 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-2417511-3 ต่อ 0 โทรสาร 02-2417511-3 ต่อ 6205

2.  การส่งผลงาน ผู้สมัครส่งผลงานพร้อมใบสมัครในคราวเดียวกัน ดังนี้      2.1              ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายผู้สมัคร       2.2 ผลงานของเล่นที่เป็นชิ้นงานจริง จำนวน 1 ชิ้นงาน       2.3 คู่มือ จำนวน 1 เล่ม ที่ระบุ            - ชื่อนวัตกรรมของเล่น  พร้อมภาพถ่ายประกอบ                               - วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต/ประดิษฐ์ของเล่น  พร้อมภาพถ่ายประกอบ            - วิธีการผลิต/ประดิษฐ์ของเล่น พร้อมภาพถ่ายประกอบอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์            - วิธีการเล่น พร้อมภาพถ่ายประกอบอธิบายขั้นตอนการเล่น             - ประโยชน์ที่ได้รับจากของเล่น       2.4 ซีดีรอมที่บันทึก            - ไฟล์ คู่มือ ตามข้อ 2.3 ครบทุกหน้าตามเล่มคู่มือที่ส่ง            - ไฟล์ภาพถ่ายประกอบ ครบทุกภาพตามที่มีในเล่มคู่มือที่ส่ง หากไม่สามารถถ่ายเป็นภาพดิจิตอลได้ ให้ส่งเป็นภาพถ่ายที่อัดลงกระดาษอัดรูปและระบุชื่อด้านหลังภาพแต่ละภาพ            ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการเผยแพร่ต่อไป3. วิธีการและสถานที่ส่งใบสมัครและผลงาน ผู้มีสิทธิเข้าประกวดสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ระนอง 2 เลขที่ 87 ซอยระนอง 2 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-2417511-3 ต่อ 0 โทรสาร 02-2417511-3 ต่อ 6205