สตาร์คอม มีเดียเวสท์ กรุ๊ปเปิดตัว IntenTrack?

 

 

โครงการวิจัยต่อเนื่องขนาดใหญ่โครงการแรกของโลก
ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อหาความเชือมโยงที่มีต่อแบรนด์และการตัดสินใจซื้อ

เผยเป็นการวิจัยแนวใหม่เจาะลึกพฤติกรรม “ความสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์” เพื่อใช้วางกลยุทธ์สื่อสารสร้างยอดขายและให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

 

                   สตาร์คอมมีเดีย เวสท์ กรุ๊ป เครือข่ายมีเดียเอเยนซี่ระดับโลก ประกาศเปิดตัวโครงการวิจัยโครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ “อินเทนท์ แทร็ค” (IntenTrack™) เผยเป็นโครงการวิจัยที่สตาร์คอม มีเดียเวสท์ พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เก็บข้อมูลยาวนานต่อเนื่องทุกสัปดาห์ใน 28 ประเทศ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึก ที่แสดงออกในรูป “ความสนใจ” ทีมีต่อแบรนด์ เจาะลึกเป็นรายแบรนด์มากกว่า 200 แบรนด์ใน 30 ประเภทผลิตภัณฑ์

                   กรุงเทพ 12 มิถุนายน,  มร. ระวิ คีราน ประธานกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) สตาร์คอมมีเดียเวสท์กรุ๊ป ภาคพื้นเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า “IntenTrack™” เป็นการวิจัยแนวคิดใหม่ ที่สตาร์คอม มีเดียเวสท์พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มใหม่ๆ ในอนาคตของตลาดและผู้บริโภค


                  “เราเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ทิศทางการแข่งขันในตลาดจะเปลี่ยนไปและทวีความรุนแรงมากขึ้น ในด้านการสื่อสารเราสามารถสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้มากมาย แต่ว่าการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด ดังนั้น สตาร์คอม มีเดียเวสท์ กรุ๊ป จึงมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำแนวคิดใหม่ที่เรียกกันว่า “เศรษฐกิจบนฐานความสนใจของผู้บริโภค" หรือ Consumer Attention Economy ซึ่งภายใต้แนวคิดใหม่นี้ ทุกๆ แบรนด์ต้องแข่งขันกันช่วงชิงความสนใจจากผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด”


                  สตาร์คอมมีเดียเวสท์ เริ่มดำเนินงานโครงการ “IntenTrack™”ตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 มีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในเรื่องการสื่อสารเพื่อสร้าง “ความสนใจของผู้บริโภค” ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์ ประกอบด้วยการวิจัย การวางแผนกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร “IntenTrack™”เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาภาพรวมของพฤติกรรมผู้บริโภคและช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ  พร้อมทั้งทำนาย และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและความตั้งใจของผู้บริโภค  โดยสรุปหัวใจหลักของโครงการ “IntenTrack™”  คือการทำความเข้าใจระดับความสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์นั่นเอง ซึ่งจะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อจะสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดแนบแน่นยิ่งขึ้น


                  สตาร์คอม มีเดียเวสท์ กรุ๊ป ได้เริ่มดำเนินงาน IntenTrack™ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2550 โดยในภูมิภาคเอเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสามตลาดหลักทั่วโลก ได้เปิดตัวใน 11 ประเทศ และประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้ริเริ่มที่ได้ดำเนินการวิจัยครั้งนี้ สำหรับ  IntenTrack ™ นับเป็นการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ ที่กว้างขวางครอบคลุมพฤติกรรมของผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆ มากที่สุด เริ่มตั้งแต่การเปิดรับสื่อแบบดั้งเดิมคือสื่อโทรทัศน์ เรื่อยไปจนถึงการสื่อสารแบบการพูดคุยกับเพื่อนฝูง พร้อมกันนี้ โครงการ IntenTrack™ ยังเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่แสดงความสนใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ดังกล่าวไปพร้อมๆ กันด้วย
สำหรับการวัดความตั้งใจของผู้บริโภค จะเริ่มวัดตั้งแต่การเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับต้นๆ  ได้แก่ การเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ ตลอดจนถึงการแสดงความสนใจที่จะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ เช่น การไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์  การพูดคุยกับคนอื่น หรือการไปที่ร้านค้า เพื่อหาประสบการณ์โดยตรงกับแบรนด์ และการตกลงใจซื้อสินค้าแบรนด์นั้นในที่สุด
                   

                  มร. รังกา โสมนธัน รองประธานฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ผู้บริโภคประจำภูมิภาคเอเชีย  สตาร์คอม เดียเวสท์ กรุ๊ป กล่าวว่า  “IntentTrack™  จะช่วยให้สตาร์คอมมีเดียเวสท์พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค แต่จะสามารถทำนาย และประเมินพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม


                 “ทั้งนี้การตอบสนองของผู้บริโภค อาจอยู่ในหนึ่งในสี่รูปแบบต่อไปนี้ ได้แก่ 1. การพิจารณาหรือสนใจใคร่รู้อย่างลึกซึ้ง  2.การพิสูจน์หรือแสวงหาความเห็นจากผู้อื่น  3.การแสดงออกหรือให้ความเห็น และ 4. การสำรวจค้นหา เช่นการหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ  ซึ่งในที่สุดจะหลอมรวมกันเข้าไปสู่การตัดสินใจในการซื้อ หรือแนะนำแบรนด์นั้นๆให้ผู้อื่นต่อไป”


                   ในระยะ 16 เดือนที่ผ่านมา  สตาร์คอม มีเดียเวสท์ ได้เก็บข้อมูลผู้บริโภคจำนวนกว่า 2 ล้านคนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อ  ความสนใจ และนิสัยการจับจ่ายใช้สอย “การลงทุนทั่วโลกของเราในการพัฒนาโครงการวิจัย IntenTrack? เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อมั่นของสตาร์คอมว่า เราสามารถเข้าใจระดับความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังสามารถทำนายแนวโน้มพฤติกรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการขายได้อีกด้วย”มร. ระวิ คีราน ซีอีโอ สตาร์คอมมีเดียเวสท์กรุ๊ป ภาคพื้นเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวในท้ายที่สุด

*****************************************

เกี่ยวกับสตาร์คอม มีเดียเวสท์ กรุ๊ป

                  สตาร์คอมมีเดียเวสท์ กรุ๊ป อยู่ในเครือของ Publicis Group S.A. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นกลุ่มธุรกิจสื่อสารแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประกอบด้วยเครือข่ายบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวางแผนและดำเนินงานการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างครบวงจร  ได้แก่  การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มีความชำนาญในด้านการบริหารสื่อ การวางแผนและบริหารสื่อตอบรับโดยตรง            (response media) สื่ออินเทอร์เนตและดิจิตอล รวมทั้งกิจกรรมการสื่อสารในสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย กิจกรรมบันเทิง เกมส์ กีฬา การสปอนเซอร์ การตลาดเชิงกิจกรรม และการใช้สื่อในทุกรูปแบบ สตาร์คอมมีเดียเวสท์ กรุ๊ป มีพนักงานกว่า 5,800 คนใน 110 สาขาทั่วโลก มีผลงานการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทชั้นนำของโลกมากมาย 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
 
รังสรรค์  รัตนนิตย์  02 684 5769,
081 971 3397
Rangsan_r@starcommedia-th.com

เอกพงศ์  จันทร์กล่ำ 02 684 5761
086 611 2828
Ekapong_c@starcommedia-th.com