ทำฟันฟรี วันทันตสาธารณสุข

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ทำฟันฟรี    เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอุดฟัน / ถอนฟัน / ขูดหินปูน(เด็ก  250  ราย  ผู้ใหญ่  1500 ราย) (เด็กควรมีผู้ปกครองพามาด้วย, นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย)วันพฤหัสบดีที่  18 ตุลาคม  2555          เปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น.โดยทำการตรวจพิเคราะห์ และบริการรักษา ตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.00 น สนใจสอบถามได้ที่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2188705  และ  02-2188635