ประเพณีไทย

แห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธศาสนา เพราะเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยจะจัดประเพณีขึ้นในวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปีปฏิทิน การแห่เทียนพรรษาชาวบ้านจะทำการฟันเทียนให้ยาวรอบศรีษะแล้วนำไปถวายพระเพื่อไว้ใช้จุดบูชาในช่วงจำพรรษา นอกจากเทียนพรรษาก็ยังมีน้ำ ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยทานเพื่อนำถวายพระสงฆ์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

                แห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธศาสนา เพราะเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยจะจัดประเพณีขึ้นในวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตามปีปฏิทิน การแห่เทียนพรรษาชาวบ้านจะทำการฟันเทียนให้ยาวรอบศรีษะแล้วนำไปถวายพระเพื่อไว้ใช้จุดบูชาในช่วงจำพรรษา นอกจากเทียนพรรษาก็ยังมีน้ำ ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยทานเพื่อนำถวายพระสงฆ์ 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

                ต่อมาได้มีการหล่อเทียนขึ้น ในการหล่อเทียนพรรษาจะมีขั้นตอนนการหล่อเทียนที่สลับซับซ้อน เพราะต้องทำให้มีลวดลายที่ละเอียดสวยงาม ส่วนการทำเทียนแบบแกะสลักวิธีการทำจะไม่สลับซับซ้อนเหมือนการหล่อเทียน แต่การแกะสลักเทียนจะใช้เทียนที่มีลักษณะลำต้นใหญ่ จึงทำให้ประชาชนมีความสนใจและให้ความสำคัญกับประเพณีการแห่เทียนพรรษามากขึ้น และได้มีการจัดประกวดเทียนพรรษาเพื่อเพิ่มสีสันในวันงาน เมื่อการประกวดเทียนพรรษาเป็นชื่นชอบของประชาชน ต่อมาจึงได้แบ่งการจัดประกวดเทียนพรรษาไว้ด้วยกัน 3 ประเภท คือ ประเภทมัดเทียนรวมกันแล้วติดลายประเภทแกะสลักลงบนต้นเทียน และประเภทพิมพ์ลายติดลำต้น เป็นต้น

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

                ในแต่เดิมประเพณีไทยการแห่เทียนพรรษาไม่ได้จัดงานใหญ่โต แต่เมื่อประชาชนเริ่มมีสนใจและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแห่เทียนพรรษาและการทำเทียนพรรษา จึงทำให้ปัจจุบันได้มีการจัดงานขึ้นอย่างใหญ่โตพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจ และตระหนักถึงการให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทย