ประชาสัมพันธ์โครงการ "การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการนำไปใช้บน Tablet"

ขอแนะนำโครงการดีๆที่จัดขึ้นโดย หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่  

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง "การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการนำไปใช้บน Tablet รุ่นที่ 1"  

ซึ่งการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อ  

1. ทราบถึงเครื่องมือ กระบวนการดําเนินงาน และการบูรณาการของการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการ   นําไปใช้งานบน Tablet  

2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Calibre และทราบถึงประโยชน์ของโปรแกรม  

3. สามารถนําโปรแกรม Calibre ไปประยุกต์กับการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง  

4. มีความรู้พื้นฐานที่สามารถใช้สําหรับการศึกษา และทําความเข้าใจกับการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Calibre ในระดับสูงต่อไป  

สำหรับเนื้อหาการอบรมจะเน้นให้ผู้อบรมสามารถผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แทรกไฟล์ภาพ เสียง จัดรายการหนังสือที่มี ผ่านโปรแกรม  Calibre ซึงเป็นโปรแกรมผลิต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รองรับทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น IOS, Android, window  เป็นต้น  

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ได้เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถร่วมเข้าการอบรมครั้งนี้ได้ด้วยเช่นกัน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pharm.su.ac.th/dis/training/index.php  

หรือติดต่อสอบถาม หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060