3 โครงการเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่จะยกระดับประเทศจากผู้ซื้อเทคโนโลยีเป็นผู้สร้างนวัตกรรม

ปตท. เปิด 3 โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “3 ประสานแห่งการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน”

 ยกระดับประเทศจากผู้ซื้อเทคโนโลยีเป็นผู้สร้างนวัตกรรม วาดฝันคนไทยได้เรียนสถาบันการ ศึกษาด้านค้นคว้าและวิจัยพัฒนาระดับโลก เดินหน้าการพัฒนาบนฐานของทรัพยากรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้

 

        ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ในฐานะองค์กรด้านพลังงานที่มีภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่า ปัจจุบันองค์กรหรือประเทศจะมีความยั่งยืนได้  จำเป็นต้องพัฒนาด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้อย่างมีนวัตกรรม กลุ่ม ปตท. จึงได้ผลักดันยุทธศาสตร์  “3 ประสานแห่งการเรียนรู้  สู่ความยั่งยืน”  ผ่าน  3  โครงการ เพื่อสร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก ทั้งกลุ่มเยาวชน ผู้นำความคิด และ พนักงานภายในองค์กร  ตั้งเป้าให้ไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC)      ทั้ง  3  โครงการ ประกอบด้วย 

1.โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง (RAyong Institute of Science & Technology หรือ RAIST)  เน้นหลักสูตรด้านวิศวกรรม ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RAyong Science Academy หรือ RASA)  หลักสูตรระดับมัธยมปลาย  สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาทั้ง 2 ระดับนี้ จะส่งผลให้เกิดนักวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศได้อย่างอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริง 

2. โครงการสถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy หรือ TEA)  จัดตั้งโดยกระทรวงพลังงาน โดย ปตท. ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อให้ผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานอันเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่ การใช้พลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 

3. โครงการจัดตั้ง PTT Leadership and Learning Institute  (PLLI)  เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูงสุด โดยมุ่งพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)และส่งเสริมให้เกิด Life-Long Learning เพื่อเตรียมความพร้อม Potential Future Leader ให้กลุ่ม ปตท. โครงสร้างหลักสูตรจะครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานใหม่จนถึงผู้บริหารระดับสูง ทั้งในด้าน Core Competency, Functional Competency,รวมทั้ง Global competency ซึ่งในส่วนการพัฒนาของผู้บริหารระดับสูง จะเป็นความร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้บริหารชั้นนำระดับโลก อาทิ ฮาร์เวิร์ด บิสซิเนส สคูล (Harvard Business School) ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ ซึ่งสถาบัน PLLI นี้จะเป็นกลไกผลักดันให้ กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ (Thai Premier Multinational Energy Company) จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นำไปสู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

        ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนเติบโตและรุดหน้าทัดเทียมระดับสากล เพราะปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและพลังงาน ซึ่งองค์ความรู้ คือหัวใจสำคัญที่จะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาที่เท่าทันการณ์ ทั้งสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศและองค์กรได้อย่างยั่งยืน