ขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามค่ะ

หัวข้อแบบสอบถาม: Financial Literacy and Stock Market Participation in Thailand (ความรู้เรื่องทางการเงิน และ การเข้าลงทุนในตลาดหุ้นในประเทศไทย) 

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงงานวิจัย 
โดยนิสิตปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับเพื่อใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบคำถาม 

https://docs.google.com/forms/d/1bPga1bCximAGBu-qa53qhfd0Sv4ZCUKmjBTvgGd_Hjs/viewform