ม.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์สุขภาวะ ม.ศรีปทุม

                

 

        อ.วิกานดา เจียมสุข ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาวะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ นางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ม.ศรีปทุม เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแนะแนวให้คำปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน