ม.ศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

 

 http://www.spu.ac.th/news/30574

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

โดยจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษาใหม่ 

ในภาคปกติ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 15.00 น.

และในภาคเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

 

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

คณะบริหารธุรกิจ   

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ด้านห้องทะเบียน

09.30 – 09.45 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะที่อาคาร 9 ชั้น 12

**ปฐมนิเทศแยกสาขา

1.สาขาวิชาการจัดการ (MGT) ห้อง 9-904

2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (FIB) ห้อง 9-103

3. สาขาวิชาการตลาด (MKT) ห้อง 9-906

4. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ITB) ห้อง 9-902

5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ห้อง 9-903

6. สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโว่อุปทาน (LSC) ห้อง 9-1005 และ 9-1006

 

คณะบัญชี

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร1) ด้านห้องการเงิน

09.30 – 09.45 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11  ชั้น 1 ลาน Exhibition

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ฝั่งร้านกาแฟ

09.30 – 09.45 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น.   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น

*ปฐมนิเทศแยกสาขา  อาคาร 11 ห้อง 701-705

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)  ฝั่งโรงอาหาร

09.30 – 09.45 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

10.00 – 11.30 น.   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.00 – 15.00 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์

 

คณะนิเทศศาสตร์

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 9 ชั้น 1

09.30 – 11.30 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 9 ชั้น 1

**ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9 ห้อง 801-804

13.00 – 13.15 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น.   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

 

คณะดิจิทัลมีเดีย

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น

09.30 – 11.30 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น

13.00 – 13.15 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น.   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

 

คณะนิติศาสตร์

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 1 ห้อง 401

09.30 – 11.30 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 1 ห้อง 401

13.00 – 13.15 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น.   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์

09.30 – 11.30 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์

13.00 – 13.15 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น.   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

 

คณะศิลปศาสตร์

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 9 ชั้น12

09.30 – 11.30 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ  อาคาร 9 ชั้น 12

13.00 – 13.15 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น.   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

 

วิทยาลัยนานาชาติ

08.30 – 09.30 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 11 ชั้น 8

09.30 – 11.30 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร11 ชั้น 8

13.00 – 13.15 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

13.30 – 15.00 น.   พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม

 

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557

ภาคเสาร์ – อาทิตย์  

ภาคค่ำทุกคณะ      

09.30 – 10.00 น.   นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)

10.00 – 12.00 น.   ปฐมนิเทศแยกคณะ

- คณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 9-1001

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์

- คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 11 ห้อง theatre

 

หมายเหตุ :  

1. นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดรูปภาพอาคารเรียน ได้ที่  www.spu.ac.th/campus-life/map/map-bangkane

2. การแต่งกาย :  นักศึกษาภาคปกติแต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง

3. นักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้อง หรือแต่งกายชุดที่สภาพ