FOA SPU Thesis 2013

DATE : 23-26 JUNE 2014

LOCATION : SCG GRAND HALL SCG EXPERIENC

 

 

 “ FACULTY OF ARCHITECTURE ”

Sripatum University

         ขอเชิญผู้สนใจงานทางด้านสถาปัตยกรรม ชมงานนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ  SCG Experience @CDC ระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย.57 เวลา 11.30-19.00 น.