ภาพงาน อบรมทางวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

ศูนย์โรคหัวใจ และคลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหง ตระหนักถึงความสำคัญในการ

พัฒนาทีมบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ จึงได้

จัดการอบรมทางวิชาการเรื่อง “ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ” ขึ้นให้กับบุคลากร

พยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้พยาบาลที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้การดูแลผู้ป่วย

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยจากการดูแลรักษาพยาบาล

วิทยากรโดยมีรศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ และทีม

บุคลากรพยาบาลจากโรงพยาบาลรามคำแหง มีพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

 

 

สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 , 0-2374-0200-16

 http://www.ram-hosp.co.th/

https://www.facebook.com/ramhospital