พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ม.ศรีปทุม

                ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร ๑๑) เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ตามรอยพระบาทเกี่ยวกับผ้าทอไทยที่พระองค์ทรงส่งเสริม รวมทั้งกระตุ้นให้ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าทอไทย  และร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป  พร้อมกันนี้ยังมีการเดินแบบแต่งผ้าไทยของแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ จากรายการ ทอฟ้าผ้าไทย และเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง ผ้าไทย โดย คุณเจนิสตาร์