SPU บริการวิชาการสู่สังคม

                    ดร.ธนา  สุขวารี  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ "   ภายใต้แนวคิด  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวช.2  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  จ.นนทบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา