SPU จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ภายใต้แนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน โดยได้รับเกียรติจากดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่  เมื่อเวลา 08.30 – 11.30 น.  ณ  ห้องบัวหลวงแกนรด์  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ วันเสาร์ที่ 16  สิงหาคม  2557 ที่ผ่านมา