ครบวงจร...เป็นมารร้ายจริงหรือ...!!

ไม่รู้ว่าช้าไปหรือไม่ กับ...กระแสข่าวผ่านกลุ่มโซเชียลมีเดียจะปลุกผู้บริโภคให้ลุกขึ้นมาต่อต้านการทำธุรกิจครบวงจรกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งระดมกำลังมิให้อุดหนุนสินค้าอันเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา...ซึ่งมันก็มีส่วนในความเป็นจริง

แต่...ถ้าจะว่าไปแล้วหากมองอีกมุมหนึ่ง การทำธุรกิจครบวงจรช่วยให้เกิดการควบคุมประสิทธิภาพและมาตรฐานได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ซึ่ง...จะเห็นได้จากวงการอาหารทั้งรายเล็กรายใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำครบวงจรเพิ่มขึ้น เพราะผู้ผลิตต้องตอบผู้บริโภคให้ได้ว่า วัตถุดิบมาจากที่ไหน ใครเป็นคนผลิต มีมาตรฐานอะไรหรือไม่ เป็นการสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจที่ได้เลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภค...ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ดูได้จาก...ร้านกาแฟแบรนด์ไทยและแบรนด์นอกก็เน้นการทำครบวงจรเพื่อเพิ่มคุณภาพและสร้างมาตรฐานของสินค้า อันเป็นตัวช่วย สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจ หรือร้านอาหารที่มีชื่อเสียงก็ให้ความสำคัญกับการบอกถึงแหล่งที่มาของผักหรือวัตถุดิบที่นำมาปรุงให้กับลูกค้า...

...จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ผลิตรายเล็กรายใหญ่ ก็ต้องให้ความสำคัญกับการทำครบวงจร เพราะช่วยก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต

...ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนในตลาด เดือดร้อนถึงผู้บริโภคต้องเจอกับภาวะสินค้าแพงโดยใช่เหตุ หรือต้องเกิดการเรียกคืนเพราะสินค้าไม่ได้คุณภาพ

อีกอย่าง...การทำ “ครบวงจร” ไม่เพียงทำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานสูง แต่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากองค์กรใหญ่ไปสู่หน่วยผลิตรายย่อย...

...ยกตัวอย่างเช่น CPF ผู้ผลิตอาหารครบวงจร ได้ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกราว 5,000 ราย ให้มีประสิทธิภาพในการผลิต มีการควบคุมคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของผู้บริโภค ไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของเกษตรกรไปพร้อมๆกัน ด้วย การส่งผลให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ และจุดประกายแนวทางใหม่ๆ ปรับปรุงการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต ได้ผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น...ฯลฯ

ธุรกิจครบวงจร...จึงมิใช่มารร้ายของสังคม วินๆ ทั้งผู้ประกอบการ และสมาชิก...จงแยกแยะ ชั่งใจและ ให้ความเป็นธรรม...!!

ที่มาจาก: http://www.thairath.co.th/content/504152