CPF ชี้แจงกรณีรายงานของกลุ่ม Swedwatch/Finnwatch

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับทราบรายงานข่าว ที่เป็นการคาดเดาและวิจารณ์ของสื่อบนรายงานที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่ม Swedwatch/Finnwatch ในเรื่องสภาพงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ซึ่งในรายงานดังกล่าวมีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ 2 แห่งของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่แม้ว่าความเห็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ จะเป็นไปในทางบวก แต่มีหลายประเด็นที่เราขอชี้แจงเพื่อความชัดเจน

ประเด็นเอกสาร 

ที่มีการกล่าวอ้างในรายงานว่าลูกจ้างบางส่วนไม่ได้รับสำเนาสัญญาจ้าง ไม่มีการมอบสัญญาจ้างงานแก่พนักงาน นั้นบริษัทฯ มีนโยบายที่ปฏิบัติมาช้านาน ซึ่งกำหนดให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องได้รับสำเนาสัญญาการจ้างฝ่ายละฉบับ ในประเด็นนี้อาจเป็นไปได้ว่าลูกจ้างบางคนไม่ได้เก็บไว้หรือหลงลืมทิ้งสำเนาที่ได้รับเมื่อนานแล้วไป ซึ่งทางบริษัทฯ พร้อมที่จะส่งมอบสำเนาสัญญาจ้างให้อีกครั้งและพร้อมที่จะอธิบายรายละเอียดของสัญญาให้ลูกจ้างได้รับทราบเมื่อได้รับการร้องขอ มีการกล่าวอ้างด้วยว่ามีการเก็บหนังสือเดินทางเอาไว้เป็นเวลานานหลังจากที่มีการรวบรวมเพื่อไปใช้รายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ต้องทำทุก ๆ 90 วันสำหรับแรงงานต่างชาติ ในประเด็นนี้ขอแจ้งว่า บริษัทฯได้ให้บริการเก็บรวบรวมหนังสือเดินทางเพื่อนำไปรายงานต่อหน่วยงานราชการและแจกคืนเจ้าของโดยไม่คิดมูลค่า บริการดังกล่าวมีการรวบรวมเอกสารครั้งละมาก ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าอยู่บ้าง แต่การที่บริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องนี้ให้กับพนักงานนั้นเป็นผลประโยชน์ของแรงงานเอง

 ประเด็นหนี้สินและค่านายหน้าจัดหางาน 

รายงานดังกล่าวได้ระบุด้วยว่า ในบางกรณี มีร่องรอยว่านายหน้าจัดหางานในประเทศต้นทางของคนงานมีการคิดค่านายหน้าจากแรงงาน ในเรื่องนี้ หลังจากที่มีประกาศตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ บริษัทฯ ได้นำนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวใหม่มาปฏิบัติใช้ โดยบริษัทฯ ทำการจ้างงานโดยตรง (แรงงานไม่ต้องจ่ายค่านายหน้า) ซึ่งเป็นการตัดขั้นตอนของการใช้นายหน้าจัดหางานในประเทศไทยทั้งหมด และควรทราบว่ารัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีสัญญาร่วมกันที่ยังใช้บังคับอยู่ว่าจะต้องใช้นายหน้าจัดหางานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในประเทศต้นทางของแรงงานเท่านั้น

นโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวเดือนเมษายน 2558 นั้นกำลังมีการทยอยนำไปปฏิบัติใช้ในโรงงานทุกแห่งของเรา ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์งานว่าเกิดขึ้นเมื่อใดและสถานที่ใด ซึ่งอาจจะมีการจ้างงานก่อนที่จะมีการนำนโยบายใหม่นี้มาปฏิบัติใช้ได้ อย่างก็ดีเราจะทำการประเมินเรื่องนี้โดยใช้การสำรวจภายในเพื่อตรวจสอบภาระหนี้สินผูกพันของลูกจ้างและสำนักงานจัดหางานในประเทศต้นทางของลูกจ้างและคิดหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดภาระหนี้ของคนงานของเรา

ประเด็นการหักเงินเดือน

บริษัทฯ ไม่เคยหักเงินเดือนของลูกจ้างโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย อาจจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากกฎหมายไทยระบุว่านายจ้างจะต้องหักเงินเดือน 5 % เป็นเวลาติดต่อกัน 90 วันก่อนที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิ์ตามบัตรประกันสังคม ในกรณีที่มีความล่าช้าในการออกบัตรประกันสังคม ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ภายใต้โครงการบัตรสีชมพูในเรื่องความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ประเด็นจำกัดการเข้าห้องน้ำ

รายงานดังกล่าวระบุถูกต้องว่าบริษัทฯ ไม่มีการลงโทษคนงานที่ใช้เวลาในห้องสุขานานเกินไป แต่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบระยะเวลาการใช้ห้องน้ำของคนงาน ด้วยเหตุผลในเรื่องของการรักษามาตรฐานสุขภาพและสุขอนามัย การใช้ห้องสุขานานเกิน 15 นาที เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจ็บป่วยจากโรคในระบบทางเดินอาหาร ตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ ลูกจ้างที่มีอาการของโรคนี้ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าสู่บริเวณที่มีการผลิตอาหาร

ประเด็นคณะกรรมการสวัสดิการ

รายงานได้ระบุถึงคณะกรรมสวัสดิการในโรงงาน 2 แห่งที่มีการทำรายงานว่าไม่มีการปฏิบัติงาน ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอย่างยิ่ง เรายินดีที่จะให้มีการตรวจสอบและส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งของคนงาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจว่า คนงานบางส่วนอาจจะไม่ทราบว่ามีการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ ดังนั้นเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าเรื่องนี้จะมีการขยายในสถานที่โรงงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความรับรู้และความเข้าใจมากขึ้น

ประเด็นท่าทีของฝ่ายบริหาร

มีการกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวด้วยวิธีรุนแรงซึ่งระบุถึงการดุด่าและตะคอกเคี่ยวเข็ญให้พนักงานทำงานให้เร็วขึ้นนั้น บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่องความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (Diversity&Inclusion) และได้สื่อสารให้หัวหน้างานรับทราบอย่างเป็นประจำในเรื่องของหลักการบริหารงานอย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีเราจริงจังกับคำกล่าวหานี้ และจะทำตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะไม่ยินยอมให้เกิดการปฏิบัติใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายขององค์กร และหากตรวจพบจะดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

 

เราหวังว่าการชี้แจงนี้จะสร้างความชัดเจนให้กับความไม่เข้าใจต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากรายงานดังกล่าว และโปรดทราบว่าคำชี้แจงอย่างละเอียดในแต่ละประเด็นนั้น มีปรากฎอยู่ในภาคผนวกของรายงานชิ้นนี้อยู่แล้ว ถ้าท่านต้องการข้อมูลในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโปรดดูในภาคผนวกของรายงานหรือติดต่อบริษัทฯ

ที่มา : http://cpfww.cpfdigital.com/th/media-center/news/view/603