โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนนาแขม ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ขจัดปัญหาภัยแล้ง-น้ำหลากอย่างยั่งยืน โดยกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

    กรุงเทพฯ (23 ธันวาคม 2558) – เมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำหลากด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยประสบผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี สามารถบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และยังสามารถกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ ในฤดูแล้งสำหรับการอุปโภค-บริโภค รวมถึงการเกษตรในปีหน้า  

 นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี บริเวณพื้นที่ตำบลนาแขมช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้นำทีมอาสาสมัครพนักงานฮอนด้า และชาวชุมชน ร่วมกันก่อสร้างฝายหิน ปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน้าดินและเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ สำหรับใช้ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ เราได้บรรลุเป้าหมายภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลนาแขม ตามแผนงานปี พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ทั้ง 5 จุด ได้แก่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองแสง ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยน้ำอู้ ขุดลอกคลองหนองแสง ขุดลอกคลองผึ้ง และ               ขุดลอกคลองห้วยน้ำอู้ พร้อมเตรียมสานต่อแผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำในปี พ.ศ. 2559 ขยายผลความสำเร็จไปพื้นที่ ตำบลเมืองเก่า เพื่อเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนและเป็นประโยชน์สูงสุดของชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน” ด้าน ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า “ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ประสบปัญหาน้ำหลากและน้ำแล้งต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 30 ปี ในปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมและชุมชน โดยหลังจากที่ได้ร่วมมือพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 5 จุด เมื่อกลางปีที่ผ่านมา พบว่าสามารถบรรเทาปัญหาน้ำหลากและ             น้ำแล้งสำเร็จ ทำให้ตำบลนาแขม มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จากเดิม 185,930 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเป็น 726,801 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 6,600 ไร่ ผู้ได้รับประโยชน์ 1,223 ครัวเรือน นอกจากนี้ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำดิบจากเดิม 49,680 ลูกบาศก์เมตร                 เพิ่มเป็น 174,701 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบประปาเสริม เพื่อกระจายน้ำให้ชุมชนหมู่ 11 จำนวน 143 ครัวเรือน จนเกิดเป็นการบริหารจัดการน้ำชุมชนร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกเหนือจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแล้ว การที่ชุมชนเข้าใจพื้นที่และภูมิสังคมของตนเอง แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา จนเกิดเป็นแผนฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำได้ตรงสาเหตุอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ” 

 

       ป้าศรีนวล ทองศรีก่ำ ผู้นำชุมชนในตำบลนาแขม กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ดีใจมากกับกิจกรรมนี้ พี่น้องในหมู่บ้านก็มาช่วยกันเป็นจำนวนมาก แต่ก่อนเราจะทำนาได้แค่ครั้งเดียวต่อปี แต่หลังจากมีการพัฒนาแหล่งน้ำ  ทำให้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ ก็สามารถทำการเกษตรในฤดูแล้งได้ด้วย นอกจากนี้ เรายังสามารถปลูกผลไม้ทั้งลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง รวมถึงพืชสวนครัว อย่างไม้ไผ่หวาน ข้าวโพด ฟักทอง มะนาว ข่า ตระไคร้ ทำให้เรามีรายได้ต่อปีเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถปลูกพืชหลายๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยพืชแต่ละชนิดสามารถให้ประโยชน์ต่อกันได้ เรียกว่าการทำเกษตรแบบผสมผสาน          ซึ่งทุกคนที่นี่ได้ทำตามแนวพระราชดำริของในหลวงในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ขอเป็นตัวแทนชาวบ้านในชุมชนขอบคุณ ทางกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยและมูลนิธิอุทกพัฒน์ ที่เข้ามาช่วยพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้พวกเรามีน้ำไว้ใช้เพาะปลูกและใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดปี ต่อไปชาวบ้านจะไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ หรือน้ำท่วมอีก” 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการระยะยาว 2 ปี ที่กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยครอบคลุม 2 ตำบล ภายในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเริ่มต้นในปี 2558 ณ ตำบลนาแขม และในปี 2559 ได้วางแผนดำเนินการสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมตัวที่ 1 และตัวที่ 2 บนพื้นที่ตำบลนาแขมเพิ่มเติม และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ                    ณ ตำบลเมืองเก่า ได้แก่ พื้นที่หนองปลาแขยง และพื้นที่ทุ่งสุนัขแจะ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
  

ภาพบรรยากาศ ความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนนาแขม สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/folderview?id=0Bxal7o-pHST2aVM3dm1mY0p1WkE&usp=sharing

  เกี่ยวกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนไทยในยามที่ประเทศไทยอาจเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุนดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที โดยมอบเงินสมทบ 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์ 1 เครื่อง ทั้งนี้กองทุนฯ ได้กำหนดภารกิจในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเงินทุน 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ