กิจกรรม ''เดินรณรงค์เพื่อผู้บกพร่องทางจิตภาคเหนือออกสู่สังคม''

 

แถลงข่าว : สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย แถลงข่าวกิจกรรม “เดินรณรงค์เพื่อผู้บกพร่องทางจิตภาคเหนือออกสู่สังคม” โดยมี นางนันทนา รัตนากร ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางนุชจารี สว่างวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย, นางนันทภัค ปองสุข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กองส่งเสริมสิทธิ และ สวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางเพลินพิศ จันทรศักดิ์ นักสังคมสงเคาระห์เชี่ยวชาญ (ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย


รายชื่อจากซ้ายไปขวา : นายทองดี โล่ศุภกาญจน์ ที่ปรึกษาสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ,นายแพทย์ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือค่าย ,นางเพลินพิศ จันทรศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ (ตัวแทนผู้อำนวยการ รพ. ศรีธัญญา ,นางนุชจารี สว่างวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ,นางเกศรา สัพพะเลข นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ (ตัวแทนอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ,นางนันทนา รัตนากร ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (ตัวแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต) ,น.ส. ศรัญญา สุขสำราญ คณะกรรมการสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย