AIS Digital for Thais เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

เอไอเอส โดย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงานประกาศวิสัยทัศน์ปี 2017  พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “AIS Digital for Thais” (เอไอเอส ดิจิทัล ฟอร์ ไทย)  นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มรากฐานหลักของประเทศ ใน 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับวิถีชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP ผ่านแอปพลิเคชั่น ฟาร์มสุข เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการสร้างช่องทางในการซื้อ-ขายสินค้าและลดรายจ่าย ด้านสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและสุขภาพคนไทย โดยเน้นความทั่วถึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณสุข ด้วยแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่นั้น  ด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ด้วยการจัดทำ โครงการสานรัก สานความรู้ ขึ้น เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สาระ ความรู้ให้แก่เยาวชนไทยทุกคนจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลก ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ AIS PLAYBOX (เอไอเอส เพลย์บ็อกซ์) กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา, สาระความรู้และสารคดี ให้กับโรงเรียนของน้องๆ คนเก่งหัวใจแกร่งและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ จำนวนกว่า 200 แห่ง และด้านสถานที่สำหรับ Start Up (สตาร์ท อัพ) และผู้ประกอบการยุคดิจิทัล : AIS D.C. Designed for Creation (เอไอเอส ดี.ซี. ดีไซน์ ฟอร์ ครีเอชั่น) ยกระดับองค์ความรู้ให้กับ Start Up โดยเปิดเป็นศูนย์กลางของกลุ่มครีเอเตอร์ให้มีพื้นที่สร้างสรรค์และแบ่งปันแรงบันดาลใจ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยและนำไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ