กรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ

 
 
 
 
 
 
 
 
(ตรอ.)รองรับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ยืนยัน!!! ช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม นี้ สถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศให้บริการตรวจสภาพรถได้ตามปกติโดยเจ้าของรถจะได้รับใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ (ใบ QR Code) เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นชำระภาษีรถประจำปี
 
นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์กำหนดการปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราวในช่วงวันหยุด ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น.ส่งผลให้การบริการด้านทะเบียนและภาษีรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์จำเป็นต้องงดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวทุกช่องทาง โดยแนะนำให้ประชาชนติดต่อล่วงหน้าหรือภายหลังจากการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางบกดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ซึ่งในเบื้องต้นได้แจ้งงดให้บริการในช่วงดังกล่าวด้วยเนื่องจากการเชื่อมโยงผลการตรวจสภาพรถกับระบบงานทะเบียนและภาษีรถต้องทำงานผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสูงสุดกรมการขนส่งทางบกได้เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถแยกจากระบบงานทะเบียนและภาษีรถเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะทำให้สถานตรวจสภาพรถสามารถให้บริการตรวจสภาพรถและออกใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ (ใบ QR code)ให้แก่เจ้าของรถได้ตามปกติสำหรับเจ้าของรถที่นำรถเข้าตรวจสภาพและผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดจะได้รับใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ (ใบ QR Code)ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นชำระภาษีรถประจำปี
 
นายณันทพงศ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าการพัฒนาให้สถานตรวจสภาพรถทุกแห่งต้องรายงานผลตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานทะเบียนและภาษีรถเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ การทำงานของสถานตรวจสภาพรถ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศดังนั้น เพื่อรักษามาตรฐานสถานตรวจสภาพรถและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจรับรองสภาพรถ กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือสถานตรวจสภาพรถทุกแห่งดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขั้นตอน และให้การรับรองตามความเป็นจริง หากพบสถานตรวจสภาพรถใดมีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวงประชาชน ดำเนินการตรวจสภาพรถไม่ครบตามขั้นตอนหรือให้การรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง มีมาตรการลงโทษเข้มงวด จริงจัง ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสถานตรวจสภาพรถทันที ทั้งนี้ หากประชาชนพบสถานตรวจสภาพรถกระทำความผิด แจ้งข้อมูลที่สายด่วน 1584 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือแจ้งโดยตรงที่ส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ผ่านทาง ID Line “@vicdlt”
 
ทั้งนี้ ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก(Master Data Management : MDM)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการในอนาคต กรมการขนส่งทางบกต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกในช่วงเวลาดังกล่าวมา ณ ที่นี้ 
 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่: