แอดวานซ์ ติด ESG 100 3 ปีซ้อน โดดเด่น 3 ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

Advanc หรือ เอไอเอส ติด ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี พ.ศ.2560 จากการประเมินข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จากสถาบันไทยพัฒน์ 

  หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ทำการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน จำนวน 656 บริษัท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็นอีกครั้งที่ ADVANC หรือ เอไอเอส ได้มีรายชื่ออยู่ใน ESG 100 จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิเคราะห์จากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผย